Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/585

Այս էջը սրբագրված չէ


— ամեքայ "Րդէք֊Ա^ չ^ւ/՛ գիաեր սուրբ

գրՈ& սր գրքին ՚/կ կր յիշ՞Վ, 8"/՛""* և

խոփէէ) որոնցմէ մէկր երաժշաութեան ա*, րուեսար գաաւ , Էսկ միլսր գարբնութեանր է \ւՐՐոՐ այս երկու եղբայրներր մէկաեղ կր բնակէի՛ն, պէաք էր որ մեծ աղաղակ 1ւ շփո*, թութիէն րԱար Նոյն սէէ/էնր մէՀ% վասն զի ՀՀոբաղ վերի դսաիկոնր նոաած կ՛ եր գէր եւ Հիոփէլ վարի յարկր սալր կր զարնէր, վերր երգեՀոնին Համ՛ար փուք մր ունէր է 1ւ վարր ուրիշ մ՛ր գարրնոցին Համ՛ար» Հոն սրինգներ բու ն եղե գներու ձայնր կր լսուէր է Հոս ու*, րա գներու Հարուածներր Լւ իյարաոցներու շաոաչր է ||էՀա "Հի՛ բնակարանիս կր նմ՛անի անգեղՀ մ եղաւորն ալ երբ աղօթք կ՚րնէ է

\ԼոաՀին յարկին մէք որ է րսել իր բեր նէն Ա</է#»#*յ֊ծոյ գոՀութիւն կր լսուի, ոասրին յարկին մէՀ , որ է րսել իր սրաին մէք՝ մեգքր կր ծփի իր ան&կութիւններովր* վերր ամե*, նսւկարող Ասա/ււա^ր կր սլաշաեն ք վարր լիարայ կր ղոՀեն* լեզուն || *արիամայ Հեա կ՚երգէ ե սիրար Հերով գիադայ Հեա կր կաքաւէ ւ

ՀձգոոաիԱոս ♦ — ՀՀւրեմն երգեՀոնր երա^ ժրշաութեան Հեա մէկաՄղ Հնարուած էէ

^ողովրդ ապեար • — Հ^լնպԷս յայանի չէ % րայց անիկա վնաս մ՛ր չի աար, վասն ղի նէՐանութիւնր դարձեալ կր յարմ՛արի է

քաւապհաբ • — Աեմ՛ գիաեր ինչ կ՛րԱայի եթէ բանաին մէք ես ինծի մնայի • մ՛ար դի կ մ՛ոռցան ղիս ք Բ՚՚՚աքՅ նոյնպէս ե |(ււաուած 9

□ւցւէւշտճ ԵV