Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/587

Այս էջը սրբագրված չէ


- 53 - .

մեղաւոր և. ֆսնՀոդ մաբգկանց չափին բա%ր աւելի վՎ»ղ Կ՚երթայ* Այս ի/կդրոյգ

նկաամԱ՚մր կ՚ուզեմ սրթւսւաղխանել քեղի ք ը*. սալ. ինծի մոզովրդասլեար ։ ^^ մի լսած ե կարդացած որ մԱտՀւթցու մեղք մրն ալ բա*, կական Է գմարգ դժոխք տանելու., թնչսլէս ուրեմե կրնաս ըսել որ քոլ դժրաղգսւ.թեանգ կէոին անգամ արմանի եղած չըլլաս է )ւ«Փ ս\լե մարդիկը որ այո *սչխարհիս վրայ իրենց

մեղսէց պաաիմը չեն քստչեբ, ամենեին սլսթԱէ^ ճառ մը չունինք զանոնք եր^անիկ Հսւմքսբե^ լուգ վասն զի պյնպիսեաց սլւսաիժը յալի^ աենականսւթկան պէոհսւ՚սծ Է, ոբթվ անոնք աւելի ցսէխսակցութեսէն արժւսնի են * կը աեսնամ օր |Լ»ւուււ.ւ(/^ ք»ւ վբագ առւմն*, ձին սէր ունենալովն չուզեր գթեզ թթւլուլ որ կսրսսւիս ^ աՀա Ա՛լն է պա աճառը որ յէլՀն^ ֆանքներրւգ պասաւՀլսսր անմիրապէս մէկէն կը խրկէ վբագ է ()<Հւձ4( իր կողմանէ ամէն միքոց գսրծսքծեր է զքեզ Գվ^^մի ե ուղղող*, թեան բերելու։ Ըսածներուն ւպմ կնԼին չի կրցայ ՀէԱւաասւլ, սակայն այսոլ ամենայնիւ. չէի ալ գլսգրէր իրեն Հե$ո վիճաբանելով ։

աաեն իւեղճր %ոբ կտակարան մը ձեռքս ւրալով ազւսչեց որ ուչադրութեսֆմր Հռով*, մպյեցւսց թղթեբը կարդամ մինչե որ քիչ մը գսբծալութեսՀն Հաւ/նւր դուրս երթայ, խսսք աալսվ որ քիչ ս*տենէն կը գւսոնայ ։ կբբւլր ինքը գնաց, սկսայ մաածել թէ ինչ լնեմ գԻբՔԸ ԳռԲ 2՚սս% %մնգլսմ կարդաս*,

ցած Էի վարժարանը, վասն գի կը տեսնայի

Օւցւէւշտճ ԵV