Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/589

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 55 ֊֊֊

Հեա գետին չոգելով այնպիսի սրտաշարժ և. եռոնղնալից կերպով աղօթեց9 որ իմ՛ սիրտս ալ վաուեց Հերմեո.սնդութեամ*բ ( և. բոլոր սրտովս սկսայ պաղատիլ աո. Աստուած է նօգուտ չեղաւ ս»յս աղօթ՜քս է որովՀետե երկ*. Նային անդորրութիւն մր գրաւեց սիրտս՝ ե սնկէ ետքր Հաւատացի որ փրկչիՆ մ՚աՀր աո. ^էէաուած մերձենալու ՜ճամբան՝ ինծի Համ՛ար ալ դիւրացուցած Էր ե թէ ես ալ ուրիշ մեղաւորներու պէս կրնամ* Աստուծմէ օղնու*, թիւն գտնալու է ետքր ամեն բսնս

աղէկ էլնաց , ՜ճանչցայ իանարՀա.թեամ՛բ որ ես մեո աւոր էի ե Աստուած արդար էր, ե ղիս ինչուան Ա՛յն օրր իր սնՀուն երկայ*, նամ՚տութեամ՚բր պաՀպանած էր սաանց որոյ շաաոնց կորսուած կ*ՐԱայի » ե իր անսաՀմ*ան սիրոյն յայտնի ցոյցերն էին այն ամենայն չարիքներր որ իմ՛ գԱսէս անցան* ե թէ աուաՀՒ մե ղաԼորին մաՀր չուզեր այլ անոր դարձր ւ Աււ^ ետքր |Աստուծոյ խօսքր ինծի քաղցր սփոփանք մրն էր ե բոլոր ժամ՚ա*, նակււ այ ււ պատուակսն գԻրՔԸ կարդալով կ անցնէի է ^ողովրգապետր ինծի ուզեց ու*, րիշ Հոգեոր գրքեր ալ բերել , բայց ես նոր*, Հակալ եղայ , գԻրՔ ԳՐո9էԼ միայն գեո. կր պաՀեմ՛ > այսինքն Աէյն աւետարսնր որ Ա՛յն աստուածարեալ մ՚արդր ինծի տուաւ տ ՀՀւսա արցունք .թափեցի այն գրքին վբայ ք որոնք ցօղի պէս կ՛իյնային աչքերէս ։ |ւ«/* ՀոԳԼոյս փրկոլթեոնր վրայ ինամք ունենալէն ետքր աղնիլ. մ-ողովրղապեար ուղեց նաև իմ՛ ժա*.

Օւցւէւշտճ ԵV