Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/590

Այս էջը սրբագրված չէ


- 56 ^֊

մանակաւոր գորգերս կարգէ դնել է Էք ալ շեորՀսւկսքլ եղայ էր այսպէսէ րքսրեսրաու^. թեանլ»| Նոյնպէս ՛նաե. Էր րազմաթ-Էւ բա^. րեկաքաէյր որ ազասթութէւնս Նորէ՛ն կրցայ ձեռք ձգեի որով 4 վայելու.^ դործ մր կլթ փնտռէ է որով կարենոֆմ լաւ ծառայել Աս^. աուծսյ գոր չէ Գաայ ծովու վրայ ( ԷՆ չուան որ ղէս էքալաբտյէՆ բանտը տարաւ ուր որ սէրով Նորէն ՀսքէաոլեէլսՀյ Աստուծոյ Հեա տ

իրաւցՆԷ յազողէ ցաւ րաղգս րարէ քրէս^ ասՆեսւյՆերու մէ^Աորգսւթեամրը^ որոնք էն*, ծէ րաւսմլան սաակ փոէտ աուէն* ձկնորսէ անակ մր գնեցէ ծովու մր եզերքը է ոլր որ ամառը ձուկ որսալով, է**կ ձմեռը կոգովա^ գործութ-եամր ատենս կանցունէէ է ^ողովըր^ դապետէՆ աղաչեց է որ ժողովրդապետ Հօ^ րեղրփրս կեՆդանադէրր էնծէ չեորՀէ՝ սրպէս զէ էքէչա յէչեցնէ էնծէ այն բարեգործուդ թ-էւեր որ տուած րրաւ էնծէ տ պատ^

կերքր առնելով տնակէս մԷՀ կսթէտեցէէ

Օւցւէւշտճ ԵV