Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/591

Այս էջը սրբագրված չէ


- 57 - .

0–

՚կաւասաիԱ ՝

ՕրՀեոկթքււնը կ՚օգնէր ինծի այս %սլ» արուեստիս ւ/^, վասն ղի հարսս ա ո. աք ելոյն սլէս |Լսա<ւէ^ վսաաՀսնալով՝ ս լոկոններս ծուէր կը ձգէի | էլ միշւգ լեցուն

Կը քաչԷԷ% *յեպէ» որ քիչ ասթենէն վճարե֊

ցի այն պսթրաքէբս ղոր այս ձկնորսի Հիւդկ դնելու. Համար էիս Էս առած՜ Էի տ Ա,/" մար*, դիկներէն մէկը որ այս ան ա կին աէր% էր՝

Հսյրուսա վաճառական մրն էր՝ որ ծովու վրպյ շաա նաւեր ունէր X կ%րԱայ

իր նաւասլեաներէն մէկր կլլ մեոնիմ ե գիա^, նալով որ ես վարսլեա նաւստսաի մրն էի, իր նաւուն վերակացու դրաւ ղէ՚ս ՚ դժուսւրութեամր ձգեցի իմ* միսՀլնութիւնս՝ որո էն վարժեր Էի սուրր գրքեր կարդալով ե րարեսլւսշոէ մ՝ս»քսծութիւններ լնելով ք սա*, կայն չէի կրնար այս առաԼարկութիէնր մեր^ ժել որ անկարծելի կերսլով մր դիմւսցս եիսւ • մէկէն գացի ժողովրգասլեար գան ա լու որուն այնքան եր*$*իւաադէա էի է ե որուն վբայ կւքւրդէ դուրս վսս*ս»Հութին ոլնէի ։ ինծէւ Հարցուց թէ արդեօք սիրաս լաւ մր քննած եմ% ե թէ այս առաջարկութիւնս« արդեօք սրաիո մէջ սնմւսքուր մտածութիւն մր չ^ մի ծնուցեր % ե գ/նթՌ "Ր

ժամս ւսյնսլիսի մաածութիւններէ սւղաա կր

Օւցւէւշտճ ԵV