Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/595

Այս էջը սրբագրված չէ


- 61 -

ճակ՛ի մէջ էր Հ\հգղիա աարի որուն մէՀր Հարուստ գանձեր գւ/ոսևք, ղորոնք ելուզակ* ներր կտոլոպաած Էին ոաղիէն աղիէն, 1ւ քանի մր նաւաստիներ և ճամբորդներ գերի բոնած, նաւուն մէ^ր խորր ձդուած էին ո*> ր*նց անձամբ իմացուցի թէ ալ ազատ են է ինչպէո յանկարծակիի եկայ> երբ իրենց մէջ տեսայ իմ Հին *Հ%որսլէդ բարեկամն ) ՀոլաՆաացի նաւուն ք*միշկրէ որն Որ ղիո մաՀուանէ աղա ա եր էբ քխօդէրաամի մէջ տ եղաւ իբաւցնէ իր ուրախութիւնն ալ ե զարմանքր երբոր իմացաւ որ նաւուՆ նաւապետ ր իր այն բ արեկաՏե էր1 որուն Համար կր կարծէր թէ րոլոր կեանք ր սբի*. կայութեամբ պիտի անցնէր ւ

յ^իտտեղ խցիկ մր նստելով բոլոր դլխէո անցածները պատմեցի իրեն• ինքն ալ վա*, խադարձ իրենինր ինծի պատմեց որ իմինիս Հաւասար բազւՌովէպ էր, բայս ոչ այն պէս աաժանելի ։

ֆխրոլթեամբ իմացայ % թէ իմ բարեկամս , որ իր Հօբլ* տունր քրիսաոնէակաե կրթու*, թիէն աււած Էբ ե բարեպաշտ ազգականներ ունէր է աւելի սաստիկ ալէկոծութիւն մր ունեցեր Էր քան ինչ որ եօ \ԼփրիկԷի եո*, վափուհքրէ կ՚ոլզեմ ր՚՚ել Հաւատոյ ալեկի*, ծութիւն մրւ |Լփչեցուց զիս, երբ լոեցի որ ինքր ե ոչ \ԼսւՈուծոյ գոյութեսնր կր Հաւա*, աայ, բայց կ՝րսէր նաև թէ Հաւաաալ չկա*, րենալոէն Համար ալ չաա կր ն Լզուէի, բայց թէ բնութեան Վրայ րբած տեսութիւնքր

0ւցւէւ26ճ Ե7 ՇօօջԽ