Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/60

Այս էջը սրբագրված չէ


- 38 -

սրաեր որ փյէէպիսի ամօթալի Հաշիւն կր ր^ նեն ւ ալրիաիոս պաարասա էրլւաժանՀ^ լդւ. գամ (ան այն ինչ իր մօրաքեո. թոուանն

Հեա՝ իրրև– թէ իր քոյրն ԸՀԸԱր • ^ իր ՚Հ

նոր վթ այ շաա գութ ու. փոյթ չունենա լուն պաաճաոր պա/՚գ այն էր որ \Հագգաղինէ աաոնըՀինգ կամ*քսան ամիս աո֊աք ա^ խարՀ չէր եկած *

\էարգիգոա֊Հին ե ասպեաը մէկէն ՛ի սկզրան աեսան ու. զգացին այն անակնկալ էիովաիաւ թիւնն որ \^»սւ.րիաիոսի սովորոլ.^ թեանցր ՚Էրւէ>յ եղաւ. , իրենը որ ինշուան այն աաեն պարզասէր ե ընգել բնաւււրա թեան աէր ճանչցած էին ղինբը . այո նիս վրս՚յ երկուքն ալ կը վշաանային՝ ա֊ ււանւլ ազէկ մր ըաքրոնե լու իրին Է ութիւ-նր * \\րեՆէյ երիւասսարգոլթիւնն այնպիսի Ժա^ մանակի մ՛ր մԷքՀ աՆզ իպաձ էր՝ որ երիաա^ սարքէբ յանիւորՀուրգս չնշին ու ընգու^, նայն աուերե.ոյթ իրաց ե զբաւլչսնսււլ ցնգե^ լուի ք ե /՚չ ի"կ կրնպյին ւ/ակաբերել ո՚յն գազյոնի անձկութիլնր ե այն իսորին ւՀաՆ^ ձր ութ իւնն ոյ* ժաւ/անակալ. ընգՀանուլ» ազգին սերնգեան մը սլւաոիժն ու շււ/րչսէ^ րանբը պիաի րլլւսյին » Ա՝ ալրիաիոս թէ^ պէա գաշչոորէից ի՛՛՛րը թսււըւսած միայ֊ նութեան մը մէԼմեծցեր էր , աուասո քւււ գիւոնալուն նոր գէսղյսփարաւլ ազգեոու^ թիւնն ա/ւեր Էր իր վրան % ա ղ*ս էի սար ^ ները կենդանի զօրութիւններ հն ե մեր

շնչած օգուն Հեա քսաոնուաձ են • քամին

0ւցւէւ28ճ ԵV