Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/600

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 56 -

ւքտնտ կաւ. որ գործերս կարգէ դնել * ալ

շնորՀսւկսփլ եղայ Էր այսպէս Է բ%սրեսբաոլ^ թեանլ», նոյնպէս նաե. Էբ բաղժաթէւ բա^ րեկաքքացր որ աղասքութ-էւնս նորէն կրցայ ձեռք ձգեի որով ե վայելուչ ղործ մր կր էէն առէէ որով կարենամ* լաւ ծառայել տուծսյ ղոր չէ գտայ ծովու վրայ յ ինչուան որ ղէս խաւարայէն բանար տարաւ ուր որ սէրով նորէն Հսփչաոլեցայ Աստուծոյ Հետ տ

իբաւցնէ յաէողեցաւ բաղդս բաբէ քրէս* տսնեայներա֊ մէթէորգսւթեամբրք որոնք Էն+> ծէ բաւական ստակ վաէյ տուին • ձկնորսէ տնակ մր գնեցէ ծովու մ՛ր եդեբքր ք ուր որ ամաոլ/ ձուկ որսալով) էսկ ձմեռր կողովա^ գործոլթեամբ ատենս կ անց ունէ է տ ֆոդովրր^ դսալետէն աղաչեցէ որ ժողովրդապետ Հօ^ րեղբփրս կենգանագէրր էնծէ չեորՀէ՝ սբպէս ղէ մէչ$ո յէչեցնէ էնծէ այն բաբեգործու,^ թ-էւեր որ րրաւ էնծէ է պաա^

կերքր առնելով տնակէս ԺԷՀ կաքսեցէ ։