Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/604

Այս էջը սրբագրված չէ


- 60 - .

ցի սէոօդք զուարթէ *կաւասսւիձւերգՀն մէա կը տեսաւ, յանկարծ Հեռոլէն %*4Լ մֆ* գիսֆելով | վերջապէս խէացանք որ ելուզակ֊ ներռւ. նաւ մ՝ըհ Է եգեր ։ Հէին^ կրնար անոք գիէՌսըԷն փախչիլ և անանկով զմեզ աւեքի վաանգի մէք կը ձգէինքէ «ւոաի բոլթր նաա I. աս տիք 1 7 հոգի ե եօթն ալ ՀանսալաբՀոբդք յանձն առին ինչա,ան արեան վերք-ի կքթիվ* նին թափելու է քան թէ անոնց ձեոքը գերի ւՐաանոկելու \ էքեկէն սկսանք պաաբաաոոկիՀ

ամեն կար ես ր հնարքր րն ելով% ե թնդանք թա ները սրսաքասաեցինք նա՚֊ան եզերքը ւ Ե/»֊ լար ելոպակաց նաւը իմացաւ ոը մենք պաա^ րաոաուած էինք Իրենց գէմ դնելու* ք իրենք ալ իրենց յարձակ՛քան պաարաոաութիւննե* բը ըրին՝ ես առաւել երբ տեսան որ մեր ալլսլդքսոոսներր վս*ր կ՚իքեցկենք X \քեր ռտքին գԱաակը թշնամեաց նաւ-ապեաին դլք՚Լ~ իլը Լախքախեց՝ Ա որովՀեաե խբ նաւաստի*, ՔՐ բազմաթիւ չէին > մեր յարձակ մոՀԱքը այնպիսի շփոթութիւն մը ձգեց մէքեբնին որ մենք գիւրութեամբ մանիքներով իրենց ւբ բոնելսվ՝ նոլաճեցինք իրենց նա*– աս տիքը որոնք 13 հոգի էինք նախընթաց դի*

շերը շաա մ՛արգ կորսնցդւցեր էին \Լմեբխ, կացի նաւսւ մը հեա կռուելու ատենք բարեբադգաբար անոր ձ եռքէն կր§եր են փախչիլ * \յլուզտկաց նաւուն մէքի եդած մար*, ՚էԻկը ՜ձԻ՚Ղրոդդար հանեցի որոնք հոն պա^ աեբազմական ատենի առքե քննոՀ-ելով դա

տապարաուեցան է նաւը որ ազէկ վի*.

Օւցւէւշտճ ԵV