Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/607

Այս էջը սրբագրված չէ


- (>3 -

ՀՀ%որպէգ զարհուրեցաւ. Ա՛յս ձայնէն, ինչպէս աղայ մը որ գողութիւն լնելու ժամանակ կր րոնուի , կր կարծէր որ մ՛արգ ալ չէր հասկլնար արաբերէն նաւուն ե թէ

մենք մին ակ էինք խցին մԷք, ե քանի որ չոր՛՛ դին կր նայէր թէ ուսկից կրնար այս ձայնը գալ $ ^որպէգ աեսաւ որ թութակ մր վսւհգակի մը ւ/ԷքԷն 1լ ըսէր այս խօս*, քերս ւ *

Սյս թութակր \^ոսասնդնուպօլիս մէկէ մր դներ էի յ որուն սորվեցուցած էին րսելու այս խօսքերս տ « Այլահագւզ՚էր » ♦ ե որովհետե այն ծախողին քանի մ՛ր ծաււայութիւններ ըրած էի, անոր համ՛ար ոչինչ գնով մր ինծի աուաւ զանիկա է

§ես բարեկամ՛^ ըսի ես իրեն, որ սսու^ թիւնն ան գամ՛ ք որուն վրայ բրած ղիաողոլ թիւններովդ Աստուծոյ Էութիւնը կ* ոլրա*, նաս ք անիկա ալ Աստուծոյ իմսւստութիւնր կը քարոզէ է էս հաւասարապէս իրեն ցսւս*, մանը ե սիրոյն ւիորձր ունեցեր ե»/*է նագսներ գու ալ իրեն մեծութիւնը ճսնչ*, նա լու , գքեզ բսլորովին չէ թչոււսոացուցած * խօսքերուս վրայ ^ այլայլած երկայն ա*, տեն ք պատասխան չի կրցաւ տալ • իր երե սին վրայ նկարուած սոսկում՛ը բարի նշսն մ՛ր երեցալ ինծի• իմ՛ացայ սր խղճմտանքը բոլորովին անզգայ չէ եղեր * ՀՀոլոր գիշ^րր բրեն համար եււսնգեաւՐբ կ՛աղօթէի, ին*, չուան որ փրկիլն յօժարեցաւ վառելու իր սրտին մէք երիտասարդութեան ժամ՚անակ

□ւցւէւշտճ ԵV