Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/612

Այս էջը սրբագրված չէ


- 68 - .

Հանդերձ այս ու՝ երբեմն դեռ. անՀ ան դը ս ^ տոլթին մր կր ղդայի, ե շաա գիշեր կր տագնապէր սիրտս երեակայելով որ չըլլայ թէ տունր վրաս փլչիք ո րովՀեաե ծնողաց օրՀնէնքր որդւսց տուն շինեց , ե անոնց ա^ նէծքր զանոնք քանդեց ♦ քանի որ կր նայէի այս կենղանադրոյն վրայ գ իր սպառնալից երեոր զիս կր վախցնէր, ե միայն եռանդ^ նա լից աղօթքներուն ումովր կրցայ վերսաին Հոգւոյո խաղաղութիւնը դանալ« եղաւ

ասՀաւասիկ նաւապեաին պատմութիւնը, գոբ լսելով ունկնդիրք ցաւակցութեամր զգացուեր ցան ամենքն ալ է կողովը դապեաը շաա քաա նաց Համոզել ղինքր որ այն ունեցած վախր ալ պարապ Էր բոլորովին ե անՀիմե, Բ*"յց ԻՐ այս մ9՚բղ»րներր չի կրցան ղինքը բպ»֊ բովին Համրոզել վասն զի նաւապետը իր անձին փորձովը վկայ Էր դլխէն անցածներ բունէ

|քկբաաէբեաճ գիրԱ*

§ալէի մը անցաւ որ ծեր Պ\իւգմանր ղովրգապեաին տունը կը նսաէբ մեծ րարե^ կամաւթեամբ, ե իրենց այս մտերմութիւնը երթալով աւելի շատցաւ♦ աղսլքը ամեն .օր կը զուարճանային գ երեկոյ եան Հանդէսները մՀսքերնին բերելովդ որ սոփսրաբար նաւա^

Օւցւէւշտճ ԵV