Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/614

Այս էջը սրբագրված չէ


- 70 - .

զիողովրղ ապհաը* — Անգղիա 4|| իւդման ա՚ե ո էն ով նաւասսքիին Հեա ՜ճանչուոբութի էն մր ունի՞ս ւ

Լօպհր • — Աէաէ^ր ԼԱեր եմ, բայց ղինքը չես տեսաձ ե. Հոս իմացայ՝ որ Հիմա §օրն^ Հակէն կր բնակի 9 ե. թէ Հին ժողովրդապետ աին եղբօրորդին է եղեր ֆրանց սրիկան% որուն Հեա ժիաաեդ դպրոց ալ կ՛երթայի է Հ^Է որ նգդիա իմացած ԱԱայի այս բանս ամեն ջանք կ*լնէի իր նաւլլ մսնալու, բայց ֆօրնՀակէն քադքէն մեկնելու ժամանակս ինքր յգեո. Համալսարանն էբ 9 ե երբոր նա^ ւապեա եղաւ Անգղի ա յ չի կրցայ մաքէս անցնել որ այն սրիկայ ֆբանցր այն պաշ^ տօնին Հասնի տ

Հիողովրդասլեաը ♦ — \Անշուշտ չաա պիաի ուրաիէսնայ ինքր թէ որ ղձեղ վերսաին տեսնելու բԱայ, բ այց Հրամմէ նորէն քիչ մր, մինչե երթամ ձեր մկրտութեան վկա^ • յադիրր գտնեմ» — ֆողովբդապետր գնաց վնտոելու արձսնագիրր ք ե Հարցուց թէ երբ ձնած է ։

Լօսլհր. ֊ 1754^1» է

Հիողովրդասլեաը ♦ — Աէ» ատեն պէաք է որ վնաոեմ ձեր մկրտութեան թուականը այն Հին դիբքին ւ/^է որ ան մ իրապէս Հ^իւգ^, մանին Հօր եղբօր ր մեոաձ աարին լեցուեցաւ է մկրտութեան յիշատակարանաց արձանա^ դիրր բերաւ | ե թղթերր դարձնելով գտաւ | օսլէրին անունր , ե նոյն երեսին վրայ նաև Գչրսնց Հկիւգմանին եղբօրորդւոյնն ալ* այն

Օւցւէւշտճ ԵV