Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/617

Այս էջը սրբագրված չէ


- 617 - .

յանձն ել իր եղբօր որ դւոյն թողութեան մուր^ հակը։

՚Հյաւապեար տեղեկանալով թէ ինչպէս ժո^ ղովրդապետը գտած Էր այս թուղթս շատ ուրախացաւ. է որով երախտադիտութեամբ և միանգամայն ուրախութեամբ լեցուեցաւ, խեղճին սիրտը* ալ ամենայն վշտերէ ե տագ^ նասլներէ խալսեցաւ ք ե անցածը իրեն եր^ կայն ե ձանձրացուցիչ եր աղ մը կ՛ եբեար 9 ե քանի որ թղթին վրայ կը նայէր ուրա«, խութեան արցունք թափելով կը թրքէր ղա յե % որով միայն կրնար միտքր Համոզուիլ թէ գլխէն այնպիսի բաներ անցեր էին է ||յօ թոէ֊դթը պէաք էր ոս կի շրջանս/կի մէՀ դնել րսաւ ժողովրդապետին է — ամ" * ըսաւ նիկա է վասն զի լիէ Է ոսկւով Հաւաաոյ ե վստաՀութեան աո. \Լստուած • աշխարՀիս գանձերը չեն կրնար անոր բովանդակածին սա եզր բոնելւ ՚Հյաւապեաը խօսքը շարունա^ կելով ըսաւ* 0հ» մր լըսեցի որ ժողովբգա^ պետին մէկը կ՚ըսէր* արգոսս կեանքը ա֊ ււեղծուած մրն է և իր մաՀը անոր բանա^ լին * կրնամ ճշմարտիւ ըսել թէ իմ կեանքս ալ աււեղծսւած մըն էր 9 ե այս աււեղծուա^, ծին բանալին այս թղթիս մէֆն է եղեր տ

երկայն ատեն իրարու Հետ Հոգեորական նիւթոց վրայ խօսակցութիւն ըրին ե երախ^ աագէա շևորՀակալութեամբ օրՀնեցին տուած 9 ինչուան որ ճաշու ատենը եկաւ % §անր մէք եղող մեկալ անձ ինքն ալ իմացան որ այս եզական դէպքը $ մեծ ուրախութիւն

Օւցւէւշտճ ԵV