Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/619

Այս էջը սրբագրված չէ


- 75 ^֊

կողմանէ կ՛ուրախանար աեսնա^ լով որ աղոց ընկերութեան մէք էր • ե ի^ րեն կուդար որ ինքն ալ երիտասարդանար անոնց Հեա է աաեն կոչունք ^ րն Է Ր

ուր կր ժողուէին րոլոր դրացի աղաքրյ որոնցմէ իւրաքանչիւրը իր ՝ դիմաց ը բեր^ նուց Հատուած մը պէաք էր որ ըսեր ղոր ի%քը սորվեցուցած էր անոնց ♦ եաքը ամեն մէկին ըսա արդեանցը, մէյմէկ գիրք ե քիչ մրն ալ սւոակ ընծայ կու աար է ԱնկԷց եաքը կր ձդէր զանոնք որ իր աանը դիմացի պարաիղին մէք վազեն և խաղան ինչուան իրիկուն , եաքը իրենց անուշեղէն կը բաժ^ նէր | ինչպէս նաեւ պաուղ ե մրգօղի %

|| սկ Ժողովրդապետութեան մէ^ի եղած ծերերր Հոն կը ժոզուէին այս միջոցիս ե կը զուար՛ճանային իրենք ալ տեսնելով ի^ րենց տղայոց ուրախութիւնը է ^յբկու ամիս գեղին մէք տղայոց վերտին կոչունքէն զատ՝ ուրիշ խօսակցութեան նիւթ չկար 9 ե երկու ա միս ալ երկրորդ կոչունքին պատրաստու^ թինէ մարդիկը տղոցմէ աւելի կար^

ծես այս րանովս կը զբաղէին է ՚Հյոյնպիսի Հանդիսի մը վրայօք նաւապետը իր յիչա^, տա կարանին մէք գրեց անդղիարէն այս Հետեւեալ Հատուածը դոր թարգմանս»բաբ դնենք Հոս է

« Ա/ւաւօար երբ արտոյտները կ՛ եր դեն իրիկունը երբ ստուերները կը սկսին եր^ կրննալ ք թէ բարձրալանդակ տեղերը 9 ե թէ ծաււոց տերեւներուն տակ ^ կը սիրեմ

Օւցւէւշտճ ԵV