Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/621

Այս էջը սրբագրված չէ


- 77 - .

աբասա սասւկէ ի Է՛՛՛ր ծերութ՛եան մեռաւ ՛նախա՛նձելի ու. րարի մւսՀուաւՐբ էՐր է էւ գե^ ր եզէ/ան ին էԼբայ ուրիշ բա՛ն մր չկար բայց եթէ պարզ քար մր աււանց արձանագրուէ թեան է ՏօրնՀ ակէնի եկեղեցւոյն դրանը ե^ աեւ է \քերերր իրեն գերեզւքանին քովէն անցնելու աաեն կ՝ րս Էին • Հոս կր Հանգչի ծ՛եր (քՀիւքմանր որ աղոց ւէրայ այնչ՚սփ սէր ունէր տ

4, Ե Ր Ջ

Օւցւէւշտճ ԵV