Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/625

Այս էջը սրբագրված չէ


\

ՋՕ-ՏԿԱԿԱ՚ւ, ՀԱՒԿԻԹ՚եեՐ

Ա

՚իես /էաւեի չկաՇ &ոս

Հարիւր աարիի մր Հափ կայ ք ՈՐ սէՂաե^է ձորի մր խորրէ որո էն չորս կողմր մեծամեծ անտառներով եւ աՀաւոր ժայռերով պատած Էր է աղքաաին Հիւղերու մէք կր բնակէիՆ աղքատ Լ. ողորմ ե լի ածխագործներ ք որոնց Հարսաութ-իւնր ածուխ շինելէն ղաա քանի մր պ աղա սա ւ. ծառերու վբայ կր կայանար է \յրկրին մէկ անկիւնն ալ քիչ մը ցորեն 9 կանեփ ե կտաւ կր բերէր ք որով իրենց Հարկաւոր եղած պիտոյքր կր լեցնէին • նէին նաեւ քանի մր կով ե նոյնչափ ալ այծ $ ^էրենց այս աղքատութ-եամբր Հան^ ղերձ երՀանիկ էին , վասն զի ուրիշ մեծաա

6