Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/626

Այս էջը սրբագրված չէ


- 82 - .

մեծ բահերու, չէին փափաքեր ♦ ժուժկալ ե չարքաչ կեանք կսնցլնէին ք ե Հանապազօ բեայ աշիւատանքր առողք ե առոյգ վի՜ճակի մէք կր պաՀէր զիրե՛նք , որով ե այո աղքա*, տ ին Հիւղերուն մէք՝ հ արիւր տարեկանէն աւելի ապրողներ կային որ մեծամեծաց պալատներու մէք չեն գանուիր է

0հ1 մր այն եղանակին որ վարսակր Հտսնելու վրայ էր և արեւուն տաքութիւնր սաստիկ էր լեր անց էէրայ « այծարած օրիորգ մր վազելով եկաւ տուն, և զարմանալով մր իմացուց իր ազգականացր թէ իրենց ձորր այնպիսի օտարականներ եկած են՝ որոնց լեզուն ե Հագուստ ր բոլորովին օտար է իրեն է Հէորս Հոգի են ք րսաւ» վայելուչ կին մ՛ր երկու որղւովքր ե Հետր ծեր մ՛արգ մր յ որ թէպէտ մ՚աքուր զգեստներ Հագած է^ բայց կարծեմ՝ իրենց ծառան պիտի Րէ>~ լայէ խեղճ ճամբորղներր է կրկնեց ւսգ,

քիկր» սաստիկ յօգնած ե կարօտութեան մէք կր տեսնուին է որոնց ես ալ գիպուածով պատաՀեցայ % երբոր Հօտէն փախած այծ մր րնտռելու գացած էի ե զիրենք Հետս առած ցրցուցի մեր ձորին ճամբան է թանք Հիմա քիչ մր կերակուր ե քուր տա*, նինք խեղճերուն ե նայինք թէ կրնան ար*, ղեօք այս զի շերս Հոս և կամ՛ մեր ղրա*. ցեացր քով անցնելէ

Աէ» ատեն օրիորգին ազգականներ ր շու*, տով մ՛ր վարսակի Հաց, քիչ մըն ալ կաթ ե այծու պանիր Հետերնին առած ճամ՛բայ

Օւցւէւշտճ ԵV