Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/627

Այս էջը սրբագրված չէ


- 83 - .

ելա՛ն | ս՚յս Նոր օտարակաՆՆերոն տանելու ( որոնք գեղեցէկ ծառէւ մլլ տակ Նստած ԷԷՆ• որո էն գագաթ–ր ծագէ կներով զարդարուած Էր է ^Օաթունր մամուռով ծածկուած աւե^ բակէ մր վրայ Նստած՝ երեսր ճերմակ քօ^ զով մր ծածկեր էր յ ծՆկերուն ւէրայ ալ սէ^. րուն պզւոէ աղ^էէւկ մր կարէ իս^ք այն սլա^, աուակաՆ ծերրէ որ ԷրեՆց ծառան կերեւար՚ զբաղած Էր ՀորԷԷՆ վրայ էն բեոներր վար առնելու, որ ՀետերՆԷՆ բերեր ԷԷՆ , էսկ մէւս սլզաէ մանչ աղսն աշէսու ժութե աս ո մր ^որէէն ֆէչ մր էսոա կուաար զոր էսեղճ կենգանէն շաա ա էս որմ ով 1լ ուտէր է

\Լծէսագործր ե էր կէՆր սկսաՆ յար գու^ թեամբ մր մօաեՆալ օտարական էս աթուն էն որուն արտ աք էն երեւոյթր կր ցուցնէր որ բարձր կարգէ մէկՆ րԱայ է

՛կայէ | րսաւ ցած ձայնով մր ածէսագոր^ ծէՆ կէՆր էր էրկսնր, սա էսաթունէն րս+, քաՆչելէ վղնոցր և. բաճկոն ԷՆ աղուոր թե^, ւերր | որոնք Հաղէւ թէ մարՁեոյն կէսր կր ծածկե՚Լէէ Ո՛1/ \\սաուած աս ԷՆչ գեղեցէկ ճեբմսւկ կերպասէ ոտքէ ամաՆՆեր եՆ, էնչ սէրոն զարդարուած է արծրթէ բաՆած ծա*,

դէկՆերովէ - ՚|»ւււ. զարդարաՆքԷ զատ ու^

րէշ բան չես մտածեր, պատասէսաՆեց էրէ^, կր« այս էսաթունր որ կր տեսնես այնպէսէ փառաւոր զգեստներ Հագած, ատոնք էր աստէճաՆԷՆ Համեմատ եՆ, բայց գէսնաս որ զգեստր չէ զմարդ երֆսնէկ րնողր, նոյն էսկ այս մեծուՀէն՝ էր փափուկ ոտքէ ա^

Օւցւէւշտճ ԵV