Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/628

Այս էջը սրբագրված չէ


- 84 - .

մսններովր Հանդերձդ սսաիպուեր կ աաժա*, նելի ճաւՐրոր գութի ւն մր լնելու ւ

^յրկուքն ալ իրենց բերած կաթր ք Հացբ ե պանիրր աուին օտարական խաթունին ֆ զոր մեծ շնորՀակալութեամբ րն գուն ելով ք մէկդի րբաւ երեսին քօղըդ ասոնք ալ իրէն գէմքին փափուկ դծադրութիւնր ե անու*, չութիւնր տեսնելով զմայլած մնացին • խրմ**, ց**֊ց շուտով մր ՀոդԷ ամանին մեքէն քիչ մր կաթ պզտի ազՀէիկ տզուն դ որ ծնկերուն վբայ բոնած կր է ե ցաւալից սրտով մր ա^. նոր երեսր նայելովդ անձրեւի պկս ար*, ցունք կր թափէր« վերջապէս մանչ տղան ալ քիչ մր կաթ խմելէն եւոքր, խաթունը Հացր բաժնելով կերան ասմենքը 9 ինքե ալ կտոր մր Հաց ե մնացած կաթր խմեց ♦ իսկ ծերր միայն պանիր ուտելով դոՀ եզաւ* բայց տեսնալու բան էր աս իրենց լնթրիքր վասն զի ան միջոցին ձսրին բոլոր բնակի չքր իրենց չորս կողմերնին ժոզուած մեծ զար*, մ՚ացմամբ ե Հետաքրքրութեամբ մը ասոնց

վրայ Կռ նայէՐ"

նրբ՞ր եերր կերակուրր լՏւցուց դ աղա*, չեց տեզացւոց ոբ եթէ կարելի է քիչ մը ատենուսն Համար իր տիկնսքը խուց մը պատրաստենք խսսաանալով որ ատենին ա*, ոատապէս կը վարձաւորէ զիրենք է — մաբգիկ դ կանչեց ան ատեն խաթունը դ ԴՐ֊ թացէք խեդճ կնկան մը ե այս երկու ոբ*, դւսցս որ թշուաո դիպուած մը սախզեց զմեզ մեր Հայբենիքր թողլու։ ոբ լսե*.

Օւցւէւշտճ ԵV