Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/630

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 86 -

Հետ կուգար ւ Վ^երքապԷս Հասնելով տեղը մեծապէս ուրախացաւ, այս բարի մարգս ք որ խաթունը էր սրտին Համեմատ գտաւ յ տուն ր որ արդէ՛ն զարդարուած էր քանի մր անկախով է սեղանատախտակով մ՛ր ճւ քանի մ՛ր ա թոռով« ե որովՀետե ՛ճամ՛բորդ ներր իրենց Հետ ազուոր օթ՛ոցներ ե ծած կոցներ բերած էէն ք առ.անց ՛նեղութեա՛ն կրցան Հանգիստ կերպով քուն րԱալ • բայց օտարական կէնր դեււ չէ պառկած ||սւոու0 ծոյ չնորՀակալ եղաւ էր երկու որդւովքը ք որ յաջողեց էրենց ապաստանարան մ՛ր դըտա նա լու 9 այն չափ ատեն թափառելէն ետևէ Ո վ կրնար կարծել^ կ*րսէր խաթունր ( որ ես պալատներու մէք մեծցած դ Հիմա երքա*, նիկ Համ՛ար իմ՛ զիս այսպիսի աղքատին տը*. նակի մէք բնակելու • ոՀ որչափ ուրեմե գութ պէտք է ունենայ մեծատուն մր աղքատաց վրայ ♦ վասն զի ով գիտէ թէ ինքն ալ օր մր այն վիճակին ե խեղճութեանց չի Հան*, դիպիր* \յՐ^Ր"ՐԴ °ՐԸ. խաթունը կսնուխ եւչհլով շրքակայքր պարտելու ելաւ երկու տզոցը Հետ ւ Ալշադրութեամբ մը կը դիտէր այս ւլքանչելի ձորը ուր տեղ ածխագործ ներուն Հիւղերը կը բարձրանային դ որոնց մեքէն կ՚անցնէր քաղացքին առուակը« միւս կողմ՛անէ կը զարմ՛անար տեսնալով այն թու փերով լեցուն բնական ժայռերը դ որոնց լիրայ խումբ խումբ այծերը կ՚արածէինք ո*, րով ե տեղւոյն գիւղական երեւոյթը կ՝ա*, ւելցլնէին է

□ւցւէւ26ճ Եյ