Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/639

Այս էջը սրբագրված չէ


- 95 - .

Հսկեր է Հ^ուսանք ոլրեմե աո. Ասաուա^ է բելի բարեկամք իմ՛, վասն ղի ինչ որ կ՛ ընէ ր ոլորն ալ աղէկ Է, ե թէպէա բոլոր իր արարածոցր վբայ բայց ես առաւել աքարդ*, կսնց վբայ էՐասնաւսր գութ ե խնամք ու*, նի որոնք իրեն ամենագեղեցիկ արարած*, ներն են է

Գ

Հիմա ասաաաթեէաՐր /ւաւկիթ ուՇիքւը

վտարական խաթ՛ունր ծորին բնակիչքր վար&աարելու Համար է որոնք իրեն այն չափ սէր ե խնամք ցրցուցին է մի աք լ» դրաւ ա*, նոնց փոխարէն ընծայ մր ընելու , որով ե կր յուսար քիչ մ՛ր լաւցնել վի՜ճաէլնին տ ^ւնչսլէս որ ան աաենր շաւո Հալեր ե Հաւկիթ ու*, , օր մ՛ր խաւրեց \$արթան որ ան աեղ*, ւոյն ընաանեաց մայրերր9 երկրորդ °ՐՐ » որ կիրակի էր՝ իրեն կանչէ, որոնք շաա սիրով յանձն առին խաթունին Հրաւէրքր է Աաքորդ օրր ամենքր աօնի օրուան զգեսա*, ներր Հագած եկան է \քեր կիրակոսր ք պար*, աիզին մէքաեղր սեղան մ՛ր ե էորս կողմր քսնի մ՛ր նսաարաններր սլաարասաեց է մենքր ժողովելէն եաքր նսաան ք ե \^արթսն սեղանի վբայ Հաւկթով լեցուն կողով մ՛ր գրաւէ ՀՀոլոր Հաւկիթները ձեան պէս ձեր*, մ՛ակ էին ու մէքերնէն մէկն ալ չիկար որ բիծ ունենար • Հրաւիրեալ կսնայք աո.քի

Օւցւէւշտճ ԵV