Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/643

Այս էջը սրբագրված չէ


- 99 - .

տուզ չի գտնուիր ե Հաւկթէն զատ ուրիշ բան չիկսէք \ որովՀետե ասոնք են բնութեան առաքին լնծայներրէ

— աթուն% րսաւ անդի Էն \^արթտն 9 թէ որ Հաւկիթն ելէր զանազան գոյներով րԱան կարծեմ՝ թէ աւելի գեղեցիկ կր տես*, նուին է

— միաքս ձգեցիրէ րսաւ իւաթու նր է Հաւկիթն ելէր կր պնդացնենք ե այլ և այլ գանով ներկել կուաաւէ( յուսամ՝ թէ աղոց շաա Հաճոյ պիտի անցնի է

խորՀրգով Հաւկիթներ ր զանազան կերպով ներկեց ք ոմանք կապուտակ գու*, նովէ ուրիշներր ոսկեգոյն գեղին 9 ուրիշներն ալ փայլուն կարմիր է (| մ՚անց վրայ տերեւներ շինել տուաւ , ե ուրիշներուն վրայ ալ Հա* մառօտ գրուածք մր է

— թունաւոր Հաւկիթներ 9 պոուաց ղացպանր զարմանալով ւ/ր, երբ տեսաւ զա*, նոնք « իրաւցնէ կարծես թէ բնութեան զարթնուլր կ՚ուզեն ասոնք իմացնել մեզի 9 որ իր ճերմակ զգեսպր Հանելովդ աւելի ա. ղուոր գոյներով Հագնելու կր պատրաստուին է \էնչպէս որ Աստուած չէ թէ միայն Համով է այլ նաե զանազան գոյներով պտուղներ կու*, տայ մեղի, որպէս զի մեր տեսութիւնն ալ զմայլեցնէ է 1| եռաս լւ կարմիր , սալորր կա*, պուաակ 9 Իսկ տանձր գեղին» աՀաւասիկ այս բարի իյաթունն ալ տեսակ տեսակ գոյ*, ներ տուաւ Հաւկիթներուն է

ԼԼյՆ տարին զատիկը շաա գեղեցիկ օր ըրաւ | արեգակր փայլումէ ե տաք Էր եր*.

Օւցւէւշտճ ԵV