Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/646

Այս էջը սրբագրված չէ


- 102 ^֊

ներս դեղին են ըսաւ, երրորդ մը* -- ք\"Հ չեւէ կարծեր, ըսաւ. \$արթային ւղզաի քոյրը Աննան1 որ այս ղեղեցիկ Հաւկիթները Հա* ւերը ածած ըԱան 9 անշուշա Նաւղասաակի մը ձադը ածեր Է զասոնք վասն ղի երր ես իմ րոյնս կը շինէի, աեսայ որ նապաս* տակ մը քովս եղած թուփերուն մէֆէն ցատկելով փախաւ է Աննային այս միամը* տութեանը վրայ մեկալ տղաքը սկսան խլն* տալ է

ատեն Էն տղաքը յայտնեցին խա* թունին որ այն Հաւկիթներէն ղաա զատ դոյներով կը փափաքին ունենալով, անիկա ալ ըսաւ որ եթէ ուզենան իրենք իրենց մէչ փոփոխութիւն լնեն, միայն ուշ դնեն որ այն Հաւկիթները ամեն մէկը սլաՀէ որոնց վրայ գրուած բան կայ ք անոնք ալ ըսածին Համեմատ ըրին է — ^ս^ս է ըսաւ, ան ատեն խաթունըք Աստուած ալ իրեն պար դեները այսպէս բամնեց մարդիկներոն ք որպէս զի մէկ մէկու Հետ փոփոխութիւններ ընելով9 իրարու վրայ սէր ե ղոէ~թ ունե* նան • միանգամայն ե բարեկամութեան կա* պը Հաստատուի մէչերնին*

(\\զսւիկ \%տմոնտը իր Հաւկթին վրայի գրուածը սկսաւ կարդալ 9 ԳՈԲ աեսնալով գեղացւոց տզաքն եր էն մէկը շաա զարմա* ցաւ որովՀեաե նոյն աաենները դպրոցները քիչ էին ե այսօրուան պէս կարդալու և գրելու արուեստը յառաջացած չէր ք ուստի աղաչեց որ իրեն Հաւկթին վրայի դրուածն

Օւցւէւշտճ ԵV