Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/648

Այս էջը սրբագրված չէ


- 104 - .

7փ ՈՀ "Ր զ§իսոէ–ս կշ սԻրԷ% իր պարտքլա

, կատար ած կ՝ րԱայ •

\Լղ°թՔԸ. ^ աշխատութիւնր զմարդ ի*, մասսաւՆ և. րարի կ՛ լնեն ♦ 9» գթոսթիւնր, Հեզութիւնէւ և բարեդոր*, ծութիւնր իրեք ամ ենաՀարկաւոր աո֊ա*, քինութիւններ են •

10* Գամաո.ութեամր մարդ ր ան չի վաս*, աըկիր.

11* ու աղան առանց ընդդիմութեան կր Հնազանդի ♦

12 • ^աք ուր սիրտր շատ տեսակ վշտեր կր նուազեց ընէ »

13» \\րդեակ % երբ կ՛ ամչնաս ք րսել է թէ \Լստուած ազդեցութիւն մր կ՚րնէ քեզի « 14 ♦ \^եղքէ Հեռու կեցող աղան վարդի պէս կը փայլի.

ամեստութիւն սիրոցր յարդելի կ՚ընէ իր անձր *

16 ♦ Ս տաիյօսին ըսածներուն մարդ չի Հա+,

լաաար *

17 ♦ կեղծաւորութիւնը ատելի ախտ մըն է•

18. չ

ամեստութեամբ ստացուած բանը կ՛ու*, րախացրնէ զմարդ* 19 ♦ քֆաւր անկարդութեանց Հետեանքն է*

20« ^ձ^դաՀութիւնը մարդուս սիրաը կը պըն* դացրնէ *

21 * \\ռաքինի մարդր միշտ արդաՀատող է*

22.

ՀՀարկութիւնը9 ատելութիւնր նա խան*, &ր անկարդ սէր կը պատ՚ճառեն մար*, դուս *

Օւցւէւշտճ ԵV