Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/649

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 105 -

՚23 • ԱՆուշութինր և. բարեգործութինը գո* վասանաց արժա՛նէ են»

24» Անիկա որ եբկայնմտութեամբ կր Համ* բերէ վյտաց՝ երկնից արքայութ՛եան արժանի է •

Աս կին չէ որ զմարղ ւ/եծարելի կ՚ընէք այլ առաքինութիւն ր *

26. ^ա^ուր իյղճմտ աՆքր մեծ ՀաՆգստու* թին կր սլաաճառէ»

27. ՈՀ որ աղէկութիւն մը կ՚ընէ՝ մեծ ու* րաիէութիւն սրաի կ) ղգայ•

» Ս^չա սլաարասա եղիր Աստուծոյ աոՀէւ ելլելու •

29 • ՀՀուարճութինը չուաով կ*անցնի , ա* ռաքինութինն Է մի այն որ Հաստատ կը Ձեայ •

30. թնտրելոց երջանկութիւնը առաքինի սարղու կը սպասէ է

§ղաքը ամեն այն կարելի եղած Հանքը ըրին՝ իրենց Հաւկիթներուն վրայ գրուած* Ներր սորուելու Համար 1ւ որպէս ղի չի մոռ* Նսն ստէպ կը կրկնէին զայն է

^ՕաթուՆր կարգաւ ըսել տուաւ ամենոն իրենց մասը ինքն ալ քիչ մը օգնելով ի* րենց , քիչ ատեն ԷՆ չէ թէ միայն ամեն մէկը իրենին վրայի գրուածքը սկսաւ կարդալ այլ և. իրենց պզաիկ ընկերներոնՆ ալ» ե. կը զարմանային որ կեանքերնոն մէՀ այն* պէս ղիւրութեամբ 1ւ ախորժով բան չէքն սորուած է

Օւցւէւշտճ ԵV