Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/658

Այս էջը սրբագրված չէ


- 114 - .

սասականար իր Հայրենիքէն լուր մը չաո ն ելուն Համար X

Ահա միՀոցս նոր դիպուած՜ մրն ալ պա^ աաՀելով իր վախր աւելի սաստկացուր ք վասն դի ած՜խագործներ ր օր մր անտ ա ո ԷՆ դառնալով պատմեցին որ նախընթաց գիչերը չորս զինեալ տեսեր են է որոնք ր սին թէ Աքրոֆրնէդ կոմսին մարդիկներն են, իւՐացր* նելով նաե. որ իրենցմէ ետքր շատ մր դի* Նեալ բազմութիւն ոնին 9 ե. թէ գիւղին վրայօք իրենցմէ տեղեկութիւն ուզեր են X ՀԼաղացպանր փութաց իմացնելու խա թոնին այս բանս որ կիրակոսին անկողնոյն Քովր նստած՜ էր X Հաղացսլանր Աքրոֆրնէզ

անունր րսաւ, խաթունր գոյնր նետելով աղաղակեց • էենակալ Աստուած իմ% ամե* նէն մեծ– թշնամիս ետեէս ընկած զիս մեռ* ցրնել կ՛ուզէդ արդեօք ած-խադործներր իմ* նստած՛ տեղս իմացուցՄր են X ^Լաղացպանը ղինքը ապաՀովցուց թէ բան մը չեն ըսած՝ ք ե թէ այն մարդիկր այս դիչեր կրակի քով անցուցեր են 1ւ թէ առաւօտը կանուխ Հե* ռացեր գացեր են սնկէ է Բայ& յայսւն^ է որ դեռ լեոներու մէՀ կը թափառին X

\\իրելիդ իմ Հֆսվալա 9 ըսաւ խաթոնր Հազաց պանին, զիս քու տոնդ լնդոնելէն ի վեր ՛ճանչցեր եմ զքեզ որ Համեսա ե. Հերմեռանդ մարդ ՛մըն ես* կ՚ուզեմ Հիմա տեզնիաեզ իմացնել քեզի իմ թշուառու* թեանս պաաւՐութիւնը X

Օւցւէւշտճ ԵV