Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/666

Այս էջը սրբագրված չէ


- 122 - .

կիթն է աՀաւասիկ որ զմեզ Ասաոլ^-ոյ ւ/աս^ ՛նա է֊ որ նաիւաիւնամութեամբր նորէն միտ*, ցուց գանելով զքեզ սր այնչափ ատենէ ի վեր փնաոել տուեր եմ՝, ետևէդ մաբգիկ իւրկելով է 1ԼերքապԷս օր մր աեսայ ԷգբԷա անունով գինուորնե րէս մէկր գոր շատ ա» տենէ ի վեր չի տեսնալուս Համար մեռած՛ կարծ՛եցի 9 անիկա պատմեց ինծ՛ի որ զք եգ փնտռելու ժամսնակր գժբազդութեամբ ան֊ դունդներու մէք իյնալով քիչ մնաց որ կր մեռնէր անօթութենէ՝ եթէ չի Հասնէր երի*, աասարգ մր 9 որ երկու Հաւկթով զինքր մաՀուրնէ ազատեց 9 երրորգ Հաւկիթ մրն ալ տուեր է իրեն ի յիշատակ այս իր րաա րերարութեանր է \*գբէտ ցրցուց ինծ՛ի այս Հաւկիթր և ափչեցայ մեացի երբ քու գիրգ տեսայ վրանէ ^ԷկԷն ձի Հեծ՛ան ք և շիտակ Հ+գբէաին բարեբարին աունր գացինք 9 որ սիրով ցուցուց ինծ՛ի այս ձորին ՜ճամբան է կք տեսնաս ուրեմե սիրելիդ իմ՝ |^ոգւս֊ լիա ք որ եթէ այս ձորին տդոց զատկական Հաւկիթներուն Հանդէսր բրած չրԱայիր 9 ե կամ* ^%տմ*ւնտր և Պ\լանչբ երիտասարդ օտա* բականին ողորմութիէն չլնէին 9 այս օրս մեզի գեո. տ իւրութեան և ցաւոց օր մր պիտի րլլար է Աստուած կր վարձատրէ մեր ոչինչ բարերարութիւնն ալ 9 բաւական է սր փառասիրութեան ե ցուցամոլութեան Հա֊ մար Հրձլայ րրածնիս է բարեգործ՜ուդ

թիւնր Հատ մր ցորենի կր նմանի որ ՜ձսի$ Հասկ մր կր բերէ է \\իրելի տդսւքս, բոլոր

Օւցւէւշտճ ԵV