Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/669

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 125 ֊֊֊

թաց °ՐԱ փառաւոր սեղան մր տուաւ րոլոր գ եղ Է՛ն ածէւագործ աց յ որոնց Հեա սեղանէ նսաան նաե. կոմսր րոլոր էր մարգէկներովր է Ա եղանէն եաքր առատ րնծայներ տուաւ րոլոր սեղանակէցներոն յ ե մասնաւորապէս Հաղացսլանէն • էսկ ղ\^արթան էր կնկանր ծառայութեան առաւ է *կոյնսլէս մասնաւոր էնամք ունեցաւ նաև րէտոլէնէ մ*օրր 9 եղրարցր ե քոյրերուն ւէրայ է Էէս1լ ածէւա* գործներու տղոցր րսաւ♦ իւ/1 կնկանս ձեր ք՚՚ւԼ բնակելուն յէշատակէն Համար կ՛ ուղեմ* որ ամեն տարէ9 ղատկէն օրր9 այս ձորէս տղոց ամեն տեսակ գունաւոր Հաւկէթ րամ՜* նուէ է |յ« ալ 9 րսաւ կոմսուՀէն յ կ՛ուղ եմ* Լաս֊ տատել այս Հսնգէսր րոլոր կոմսութեանս ԺԷՀ։ \Լյս Հաւկիթն երր ՀԼաակակաԱ Հաւկիթ կոչահցաճ , ե այս սովոր ութէն ր կամաց կամ*աց ամեն կողմ* տարածուեցաւ *

•I. Կ Ր Ջ

Օւցւէւշտճ ԵV