Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/67

Այս էջը սրբագրված չէ


- 45 -

մեձ ախորժովդ կը գովէր պլն ամէն փայ^ տսՀքանգակները որոնցմով անիսոնէ րուեստաւորը գղեկին ամէն անկիւններբ կր քեցրնէր է միանգամայն՝ սիրելի կր ք ե. իրաւցընէ սիրելի » մարգիգուՀւոյն՝ որ նր^ կարչութիւն կր սորվեցընէր իրեն , ե. իր \Լստոա.ծմէ ընգունած ամէն Հաճոյական Դէզերը կատարելագործել տալու կը քա^ նալ* * \ԼսանկովԼայս աղքիկը երկու, ծերու նեաց Հետ կեանքն անցընելովդ, թէ իր մը. աաւորական աա դանգն ե. թէ ցան կալի «լ, ո-աքին ութիւն ն եր աճեցան վրան ։ գազին է՝ իր գալէն իրեր աարի վերքը % ըն֊ աիր ու՝ գեղեցիկ արարած մը գարձեր էր « §ան խնամակալութեան Հողն իր վրան էր « եւ աոյոնին բարեկարգութեան վրայ ինքը կը Հոկէր » ե փմասաու֊թ եամբ ու. իոՀե^, մութեավր կըՀԷԱրմէր պլս գործոց մէԼ* ե վիՀութիւն մը է բանաստեղծական շնորՀբ մը ու. մքոածսւթեան . կերպ մը կը Փպյլխին իր Վրպլ ֆ ղսրոնք ժաո֊անգած էր մօրմէն 9 ՛ի Գերմանիոյ ձ. յԱստուծտց * խօս^

քով) երիտասարդութեան ե. աոյոդքու թեան գարնան մէքէր իր Հասակը » այն է ղանտկին մէք^որ անձայն իր շրքակայ արա^ րածոց շարժումն , երքէսնկութիւն ե. կեանք կու տալ «

Դիւր ալ կրնայ մարգ մտած ել թէ այս պիոի յատկոլթեամբք \Հագգաղինէ յարգ սւնէր մարգիղուՀւդլն ե ասպետին աչացն աո֊քե. « ՛իրենց ծերութեան ղուար,

0ւցւէւ26ճ ԵV