Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/68

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 46 -

էութիւնն էր , ե. ր>*պտր Հ«/*ագ#Հքթ\քր< Իրենց կենաց վերքին *>րերլ± կր լսւսառքէ^ րէր ՚ Ա/« երեք Հոգիք սՀրւպիսի մՀոերմհւ.^ թեամր մր յիրար խաոնած՝ ծանր ու. իւււ*^՜ ՚էԲՊԼ ^ սաՀեցընԷին իրեԽՀյ

ժամանա կին ալիքներ ր 4 ճւ տժենեին չէք* կարծուէր որ այն թափանցիկ ալեաց արսյ^ ՚– ձաո. յսաակութիւնր պիաի պգաորէր * կայն եկաւ ժամանւսկ որ այո վճիա՚քրԽ^ րուն յաաակն սկսաւ. չերենայլ։

\քաւրիտիոսի գրած աաւքի նամակները գեգուն Էին րանասաեդծութեամր ճւ «ւ^ խորժական վայելչութեամր , ճւ կր նմա^ նէին մարգագեանի մէքէն ժոգվուա& թարմ՝ ու անուչաՀոա ծագկանց փոլնքե^ Ր09*֊9 \&%ռս*նկ կը գրէ մարգ այգ Հասակին ք որ խիսա շուքոուէկը փախչի < Այծ գունս* Ա* Ժաաէե Հաոսած աաեննիգ1 երրոր կենաց սանդուխէն կը **կոիք վար իքնաէ, գաԱր էք երրեմե արգեզք Հին գարանի մի ա/էքէն ձեր երիտասարդութեան ժամանակի գը^ րած նաաՈսկներէն մէկ քանին . չէֆթ գար^ մԽցպծ գանոկք կսւրգալովյ ճւ արցունքներ թափելով^ չէք նորոգած մպքերնոլգ մէք . ձեր գեգեցիկ տարիներուն յիշատակը * էւ յեաոյ ձեր սրաին ներկսց վիճակը ցա^ ւ֊ով^մտ ածելովդ չէք Հարցուցած գուք ձեզի թէ արգեզք սՀյգ ադրիւրէհ , որ Հիմա յսւՀ յլեյու. մօտ Է > Հդխեր են տտենղք խանդի ք հաւ տտոց ք շնորՀաց ճւ առաքինութեան V սրոփ անկեղծութեան ճւ ոիրոյ +*Հյ պուփ

□ւցւէւշտճ ԵV