Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/75

Այս էջը սրբագրված չէ


- ՏՅ -

"Գ$Հ/՚Կ մէկու. աար ղինրը մո. լ^Ոը^քպշաշխտբՀքա. կ՝րսէըթէ ալէկոծո4Լ–

դէՀ*ք՝ա%ալ ոհ մէյ Հ՛ սղչ չՏՀալ^մՀ&Հ* Հւրեմե նորէն պիտի

նո^գ&^է վաՀկցրէքէր ՀՀ յարկ

ք&նակձձք*. նորէն պիտի գտոնւմմ՝*իքխլ» ւափՀքուն կութեանս սիրելի բոլնը * ք\վպո^ էՈ^կեկ\թա֊թեանս տենչողի՛րնկերներր ք րԱաձՀիլ ^թտենԷն պիտի գրկուիք ձեղի Հե»V նո)ՀպԷս քեղի Հետ ալՏ մւէՏօրա^ քեու թոււս ) որ ո գիտէ որչափ մեծցեր ուՀգեղելլկփԱցեր կո V* Այսպիսի վասու^ աքօուգ*սղձ*)խա*րներուէ երեւակայութիւնը ր<էս)րկինին իր սրստանե* կՈւթեաՀշնպՀալի ու աո.Ոյգ վիճակը գար^ Կ * Գմրագգտսրար երթ

սՀ^նծ*մակը գղեոոկն Հաոտւ^ քսսենք չորս

Հէ^^կիքո^^» Աագգգղինէի ալ.

> որ&րիր մկձմէկ ձեոր&ն քըոչ

ձ^ակր^կսթլորքէ^թեան որը , երրոր Հո^ աո^ի ե ստկեցին Հտյն զըանչեչի անՀին մարմինը՝ հ՛\որ֊\ պատահմամբ ազե&ւական ձնաֆ էր ք ե֊ գոր աշխատութիւնն ու աղ^ քպձութխֆըմարգ ըրած էին ք մարգիզու^ Հին&4*աւ ՀԽոը տարաւ ղՀք ագգաղինէ , որ սՓ*ԽթՀրոթգ։տնգամ՝ որբացեր էր *

է՝ \&էքիկս « րոաւ. իրեն , գեքա. քու ը^ նեքիիգ չըքրնցաւ. ՜. գեււ պիտի օգնես ինձի

0|ց1է126ճ Ե>՚