Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/77

Այս էջը սրբագրված չէ


- տտ -

ք^ա խ աթո ւն ք պատասխանել գաղինէ ժպտելով։ էւ/ \^աւրիաիոսի ան^ Կ&նսՀց ,<խպյ ստոյգ տեղեկութիւն միայն գիտեքէէր Հար^

ռկիցը Կը կ՚»ր°՜

ե^ՀԲճ ձէՀ^Ր ԸնԳ»մ>իլ այնպիսի բա^

է ՈՐ ԻՐ "աացուահոց մէկ

ԱասԷն կը ղրկէ ղիկը * ԱպաՀոՀ եղիր , ^փզձցՀփԼ Ոքիկին * ոբ ըրածս աղէկ ղորկ ^Է^ Հկ^թէ որ գրւալ իմ՛տեղս րլրսյիր , նոյն Հ*սն#կկ&էիր *

՝ է ի*Հղճ ադէՒԿս ք գոլ– րան մը

չու.նիս , 1ւ աս ալ կ՚ըսեմ*քեղյի՝ որ յոյսգ \\՝ աւրիւոիոսի գթալուն վրայ չղՀևես % \)րր~ որ ես ալ երթամ\ էւ գիտես որ ՛ալ երկայն ժամանակ չեմ՝ կրնար կենալերկրիս վր»եյ է սիրելի աղջիկս է ի նլ պիտոր ընես գուն ՚*

- ինլ որ կ՝րնէ մէկն որ արիասիրտ է

. ե կամքաի ղինեւսլ ։ ՛գեղմէ աւլած վասե^ . րովս այնչչսվւ Հարուստ շեմ** որչւսւի Օր էիր գու՚Հյիւրեմէղէրկ Հասած ժամանակգ ւ կ/* յուսամ՝ թէ Հաստուածէ ո՜ր ան ատենքե^, զի օգնութեան Հասալ , ղիս երեսէ չձգեր , /ւ ես սւլ րոյն »Րլլ կը գտնաւ/* ինչոլէս որ

- աէլնիլ օրիորգ » » ըսաւ՝ մարգիդ

զբլՀին իր սպիտակ ու վտիտ. ձեոքերուն . մ&Լյպո֊նեըէվ^ \^ագգաղինէի գլուիլը եւ ճա^ ,,կքսքոխ Ու մաղերը Համբուրելով։

Գր օրուան վրայ կը սպասէին 1$աւրի^ պիոսի , որուն սրտին վրպքկպյծտկի պէս

□ւցւէւշտճ ԵV