Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/78

Այս էջը սրբագրված չէ


- 56 -

իքեր էրհ*ԲՀ մ՝աՀո*Հոն գղթքէ « Հարփթնկ**

Iսվիա&եր անցան , յքալբխթիթս փ/^ձ աաոենէն լսեցին որ գթր^կԽիգթե^։ թուղթ խթկեր Էր մէկու մը ♦ Հոր ե*ևձ ՀրՀ կարգի գնելու գուրս ելաձ ^^«Յ^աքո^ թիՀնները ։ \քսՀրիկ,ՈԱ մէկէն Հ+Հըաճ»^ Հուընէն քիլ եազքը, պավ րզցց ՀքՀղ վարակովն նամակ մ՝ըգրերէր իր թոոանը , որուն , 41 ^ ^/ք գոլթենէն մեձ մաս մը կը Հփնէր իթեֆ % ՛ա՛յն գուարէի ագարոսկը ,

ք^/ք վեՀանձնոյւթեաքքբ Հրաժարեր էր , ^ նանկ որ ՝\քապ*իաիոս սթօսսնց գիանաըւկ սցնրանը կրնձպյէր ագՀտոդիՀէէի , գորհ Որ աֆիկսՀք իրեն կու. աար ։ Օրխւրգը պա^ աասխանեց որ աըֆրէղնը սփկնոք\ &սվկը րնփկէր եւ ամենեփն րանի մէ կէՈրթա չէր Հ է րիաաոպրգր վրայ չառւալւ \Հ՝*սյց ուր գրեր էր արգեօք իր րարի աո,աքագրոլթի />/* • թերե֊ս Որաոին վչաէն՝պսսոֆաւան^ քէն գ&ո չէր Համարձակէր տոեկխՀչոգ սցն գձրկգմանր ք գորն որ կրնւոր իրաւԽտ&թ իր յանցանացր պաուղը ոեպէչ* ֊՝-•՝» ՝՝ •

«IV Ֆրէվնռ գդԻԿԻ Պէ«

յուսով կր մխիթարուէին մԽրգիղՀլՀին^ օրիորգը ե. կը գովէին զինքը սզս> *աԽթոյ գգացմպնն Համար ♦ անկէց քանի մը ք սա հեո-ու \թալրիաիոոի սաացոՀ*սաները աևւէ եաե. անշարժ գրաւի կը գբքուէինճ\ Հազիւ աարի մը անցալ ասպեքոին Հու ան վրայ , ձայն մը աարաձուեցքՀԼէպն

Օւցւէւշտճ