Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/79

Այս էջը սրբագրված չէ


- 57 -

կալուածն «« Հանովին* |քա^ յ^քպե^ինկ, .ՀՀագգ սպին Է չՀաւաացին աս բՀեիձձ-կրպարառւթիւն սեպեցին , ինլ. պքիփփնքր&սն այն աաեն սեպեր Էին

ւր&Կ-՚յից մկչձայն^

կնգքգձ խ+պ*երը • \\ակաչև օր մր որ ան^ ա+ՀՀթ^ՀչմԷկախլ կր պարակին՝ \Հաւըխ ափասի Հրպթ խօսելովդ, պոր պա/սարակե^ էր4տ^ե Հանդերձ կը սիրէին » սրորաիգին վանգտկաքգաա դրան ծակեր Էն աեսան որ խել– մը ծՓոաեեր ու դեղանիներ գալթին ա ս ^էիՀսէնֆ երուն վր այ ասդիս֊ ան դին մոդ^ վու^ծ– պոէվէ կքէի*սկին իրարու Հեա

նւ աթաթսպփով^ պքսշարոլած կերե-ԱՀքին * \)կ» գնեխվ.ն ավդմսէմի % կկս մ՛՝ ալ Հե^ սասղրրրրսւթեսֆմր Ոո*.աֆ գացին ներս մը^ ասոնք իԽպկս Հււրիշ.անգ$քմքեեր ալ սակպ

յ՜^ք խաթուն %աՀ է ագնիւ օրի որդ, ա^սզակեցին ամէնբը միաբերան՝ երրոր

էսֆտֆֆ +քօաՀնալը աեսան ♦ ս»Հ հ ահա, ի՜նլ

մեծ թշուաոութխն կ որ. ամենդ^ո գըգիւն եկՀքլ կ կսզծակ մը իքաւ վրանիո սրւ գմեգ մսխրի պիաի նսաեցընկ #

ի^ձ * գաւակներո \ ^ւ*"1՝» ինլՀչնիր + Հարքուց աը %րկգնըաիկինը* յ–• աես , մաբգիգսւՀի - ոՀ « ինլ

կըոկ արգ/եէքֆ եբկնքկն մեր ագեիւ ակրն՝ սֆսպեաը՝* է

ԱԼ" ԿԸ ՁՈԼ9ընկին մձտաով դղեա

Հ

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօջԽ