Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/80

Այս էջը սրբագրված չէ


- 58* —

կին դրան և. ճակտին վրայ կպոլթաձվ,ա*^ ճասման ծանուցումները աէրոսթե$$էն*կրՀ»^

ք*Վյ • ՝ • ՝ ՝> ■ ՝ մ ^

յքագգսպթէէ ԳէՐ^խչ ծէւեց%^ ճձփայաֆ& հեծե&անաց երկու արցունք* եքփՀՀնկրյ&Փ վար՛ վազեցին • ինչոլան քւ$ն ատեն\րպա^ րովին չիր ըմրււնած քքաւրխսիոսի պատմուած անկարգութեանդ ինլ Բէլ&չը » անոր Համար ալ միշտ ՝ի նել^ոՀստան^ պարա սեպած Էր գանի կայ րայ$ աքս աՏև^ դա մուն իր ավնուտկան րնածին զգացումը* վերտին ասաիճանի գզուելովդ իմացաւ. որ երիտասարդն ՛ի կորուստ հասեր՛էր ւփււ^ մարգիգուՀւոյն գալովդ* գայրճս^ած սրտքն արիւեր ր ոլոր գլուքսը գար կաւ , այ& սրտինՀ գոր Հասակը չէր սահեցուցած, եև միշտ ե^ րիտասարգ էր ճւ եուանգուն*։

  • « է\գաւակներքՒ ի չէ Հս/գաղակեց հաստասէութեամր , քաՏյի ոի ես կ՝Փ)պիիլՐ՝ այս 1իպոՀածն ե* այս դղեակը չաըտԽրգ^ կանց ընկերութեանն աւար պիաի չը^սն . թՓլ՝պիտի չտամ* որ անմիսա 1ւ Խնքքգամ՝ ւքարդի կ այս մեծ ուրախութիւնն ունենան * ապահովէ եղէք . գուք՝ վարձա^ կողքդ ինչպէս որ մինչե. ՀխՐա \ այս պէս ասկէ եպքն ալ ձեր ՚ տնակներուն մէքէ կր մնաք՝ որոնց մէք ծնած էք , գուք ծս&ոձեյքդ ալ աս տանս մէքյ ուր մեծցած էք՝** %եր կեանթր ամենեին պիտի չւիոխուիւ,• ձեղի երաշխաւոր ըլլայ խոստ/քուէքս , էւ գացէք շուտով^ մխիթարեցէք ձեր կանայքն ու

»րղիքը 1 է

Օւցւէւշտճ ԵV