Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/81

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 59 -

աո.անց ժամանակ անցընելու* կպքև^ե^ձն^ւոէ^իր նօտարն ՝ք Լ. աէոր ձեո^ յչովր գնել ա ու ալ ՎալգրավԷրի կաըփւա^ անկէ եսւքն ալ շարունակ եց

ձրէղնը գղթկքնմէլ

ՀեոսՀծ էր իր աղքիկը , Լւ ուր \թ$ն սձլէր մեոնիլտ .

  • ՚աոիկայ պչաոԱԼական ՛մարգիդ ւխւՀ^ոյնվերքին գործողութիւնն եղաւ .՝ ո^ քԽվփեսէե ղգաչի կը տեսնուէր որ իր Հին րարեկամչք անդիի աշխարհ կը Հրաւիրէր

ԴԻԽ*՝* ՚ ՚ ՚ւ

է֊ * ^ա՚ասպասեցուցի խեղճը , կ՚ըսէր

\Հագգաղինէի . պէտք է ոի երթամ՝ գըա^ Նաւ/՛ զինքը . բ՚՚՚յց բանը ան է Որ ինլ պա^ աասխան տա»/՝ իրեն* երբպա որգւոյն րայօք Հարցընելու րչըոյ ինծի I է

յ^աՀուան Նախընթաց օրքլ երկայն ա^ տեն թմրութիւն ւՐը եկաւ վրան . ՝երրոր արթնցաւ , գարձաւ էս գվաղինէի–, որ քովը նստած էր , 4 ըսաւ » Ժ \^ԼրաաքՈյ կարգի երագ մը աեսայ Հիմա >՝ սիոսո/ե& քեղի որ զարմանաս ։ կ^ւ էոեսնպյի ^քաճ^ րիաիոս խոր անգունգի ւ/րմէք * գարշեչի ղեո-ուններ քովը կը սողային ու կը շչէին , ե ողորմելին յուսաՀաաաթար կը յոգնէր կը $ւսնար վեր ե չլալու որ լոյս աեսնայ < կ՝ուղէի ես օգնութեան Հասնիլգ բայց ոսա^ քերս գեանին վրս՚յ անշարժ ֊կեցեր էին ^ ե ձեոքերս որ գէպ ի իրեն երկնցուցի՝անյ կարոգ էին . մէյ մ՚՛ ալ յանկարծակի ըղ^

□ւցւէւշտճ ԵV