Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/84

Այս էջը սրբագրված չէ


I՛ . ՝ ՝ ■

֊

ի ՚ ՚ -

• ՝ ՝

ագգադինկի Նոր վիճակըչՀագարտտ^, ցուց ղիՆքր , թկագկա գղեկիՆ ծառաները է

որոնք իր պատանեկութեանդ* տեոքէգ ե^, ղաե կին՝ էւ կր սիրկիՆ գիկը *իրրԼ իիենց ակրն րնգ ունեցան 1 պաաուեցին դինրր + \Լէ$իՆին պէս չափաւորութեան» 4լ ւէքՔԼՀսնց սն*ոպ արեութեա Ն կանցրնէր հ*ւն իրկեան^ Քէ > & Խ մխ՚՚կ պրաղսՀնքն^ այն Էր՝ ՛կր իր /ոն*թմպքը յ անձն ուած տնձ*ձ\»՝ց երքանկու^

թիւնը Հ#գպյ « \*ր իչխԽն«<֊թՀ*ննՏ ըթպծ անթիւ րս^րՓրութիւննեՀովր ^սցնՀէի^ մաշուէր . ապա թկ ոշկարեչի՝չէրդ>քկՀ*± կեէ իր Հարստութիւնը , ճւ կրխսրգյկո.\*ացն՝ գեո.աՀա^ակ սրր օրիսրգը սեպուիէ) ^հ-Պ* գթած Վաըգրավկր ասպեան Հիւրընկ&֊ քեց ւ իմացուց իր մարգիկներուն թէ կ՝ու^ գկր որ աունն իր աո.քի ընթացքոաի* երթաի ՝ էւ թկ ագնիւ ասպետին սովորութիէնները շչսր ունակս լին պաՀուելու , իրրէւ թկ մե^ ոած չըլըսր անի կայ ե քիլ ատենկն աս. ն

0ւցւէւ26ճ ԵV