Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/85

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 63 -

պիտի գար ։ իք» բնակսւթիւնն աէ այն փո^, քրիկ սենեկին Հաստատեց , ուր ա^

նսաոեր կր * \յրրոր կու. գային մեծ րա^ Նի էՐր Համար Հրաման աոնելու իրմկ % միշտ կը Հարցընէր 1լ իմանար իր մարգիկ^ Ներկն թկ արգեօք այսպիսի դիպուածի մը մկք ինչպկս կը շարժկր ասպետը $ ք&կ որ աաւիթ մը ունենար խրատ տալու % կամ՝ յանդիմանելու ( որ խիստ քիչ կը Հանգիր պկր ) » միշտ իր խօսակցդւթիւնը այսպիսի ոճոՎ^ մը կը բանար • - 1| ա բծեմ՛ ք սիբե^, լիքս գ որ ձեր որսաուական ակրն ասպետը այս Հանգամաէ/աց անանկ կը խօսկր

կամ" կը գսրհէբ , ինչսլէս որ Հիմա ես պի֊ սփ\ ընեմ*» \ՀտԷպ կը կրկնկր ըսելու թկ մեր սիրած անձ անց •յիշատակը լաւագոյն կերպսվ^պասաՀեՀու Համար՚ զգուշանալու, կ պյն ամկն բան երկ որ կրնար իրենց աը. Հաճելի ըլլալ ք ե. թկ որ անոնք "փճ ըլլային՝ դոիծեքկն աոաՀԼ անոնց կարծիրը Հարցընեշու կր* Վեի^ԽպԷս , \քաւրիտիս^ սի միշ*ի մեծարանգք կը խօսկր 9 խ

բլմւթէ^անիկայ մատազ Հասակի թագաւոր մը ըլլաի 1ւ ինբը անոր սպ*սյութեանը մի^ ֆոց թ ահաւորութիւնը կաոավւսրէր *

\%ի ՝րփսրեբասաութեան ձայնը այն կող^ մերը ՕէքՈրածուելովդ) խել մը անձինք ա^ մոլսնքսնալուգեցին իրեն Հետ . բ այց գազինկ ամենուն ալ ժխտոգսւկան պա^.՛ ասՕէխէնն աուաւ « ՛կոյն՝՝ պատասխանը տքէսսծ կր միշտ երրոր ատենզք ասպետը

□ւցւէւշտճ ԵV