Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/86

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 64 -

կամ՝ մարղիգոլՀիներքե1&երթեձ1ւ կրյորչ դորէին ղք՚նքձ կարգոայգու հհ

միպքը ղ֊րած էր որ չկարգուի * ՚

զինէ շարունակ եց իր

կեանքը, իր պզաիկ.աէրա~թին%"4ագ*«4 չով^է բարեգործութիւն րնեչովձիր\սիր^ծ արուեստներուն պարապելաէփ ^ո^ա^&ո գրատան մէքէն քանի մր. Հինրիֆփր՝գըրձՀ քեր տուաւ կարդաց , որ իր խեչքին^ Հ**րյ կաւոր եղած գարգափումէ աԱլին*՝^սնէֆ*ը^ մէկ տարուան էր » ե իր զուարթ ծանրա^– բարոյ բնութեաւ/բը ե Հանգարտ դիմաց գեղեցկութեամբը ճոխ էր թէ վայելչու^ թեամբ ե իւքացականութեաւ/բ , ճւ թէ ու^ ղիղլ դատմէսմբ ու բանաստեղծ ութեամբ , , նման ծագկանց որ երկրին Հիւթը իրենց ՚ ցօղունին ար մատն եր Էն կը քաշեն կը ծը֊ \ ծեն 9 մի ե նոյն ժամանակին որ իրենց նոլշաՀոտ բաժակը կը խմէ երկնից ցօ/լր ։ հ միանգամայն աստուածապաշտ ա/ էր , 1լ ՝ ոչ երբէք զանց կ՚առնէր կիրակի սրեիը՛՝ *կէօ՚(ի–լէ–Պ\ուա երթալու պատարագ տես^ նեչՈԼ Հաւ/ար ։ \)իք՚ուի կ՝ երթար այն խեղճ Հ գ եղն՝ ուր ատենօք անօգնական վիճակի մէք Հասեր էր > ե ուր Հիմա աղքատներ՚՝ Լ որբեր կ՚օրՀնէին ղինքր ւ եկեղեցիէն ^ Կ՚ելլէր » քիչ անգամ՝ կ՚ըլլաք որ .այն «օ^, նիւ կնոֆյտնակը չմանար , որն որ՜ ոԼղեի էր իր կովերուն կ էս թին Համն առնել տալ. \Հագդաղինէի ։ քՀայց ինչ որ ալ ըրաւ ,֊ չկրցաւ թիէււոն տեսէւալ* անզգամը երբՈր

□ւցւէւշտճ ԵV