Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/87

Այս էջը սրբագրված չէ


- 6» -

Հեո-ուէն \Հագգադինէի գալը կը աեոՆԼր , չ՚՚րս ոսղբաք կր փախչիր , ո գիաէ /՚՚ղքւ/ը^

սւանքը զարնելէն արդն օր ըրածին վրայ , չխ Նէ վախնալէն որ չըլլայ թէ \\ազդ ""//՚֊ Նէ աուած արծաթէ դրամը նա ուզէ ւ

\յրրոր մաՀուան յիշաաակները ցրուե ^ չլան \քագգազինէի մաքէն , Լ. ժս»մ\սնա^ կաւ. քաղցրացան իր սրաին մեո Լալ սիրե ^ լեաց անունները , կրնար այս օրիորգը եր^ քանի կ սեպ ուի լ » թ է որ մի աքը անդ. ա դ ար գրւսւեսւլ չրէըսր մաածութեաւ/ր էքը է որ կը գւսո-նացընէը իր երջանկութիւնը « հ^՛^ կ՚ընէ ալրիաիոս , ինչճաւ/բայ կը րռնէ . այս էր իր ւ/սււսծութիւնը ։ \\*աւրիաիոս% Հօրը մեռնելէն վեր$յ» կենդանութեան ու^ րիշնչան մը չէր աուած , ր այւյ եթէ իր ան^ կարդութիւններովե որ օր օրուան վրայ կ՝աւելնային ւ \^ագգադինէ \\ ալդրավէրի կալտէւածը ժառանգելէն առաՓ՝ այնպիսի որաի վքավէկութե ամր մը , ՚/՚՚Հ* ազն ու ա^ կան սրաերր դիէ ր ալ կ՝րէ/րռ.նեն ք նաւ/ա/լ մը գրեր էր աւրիաիոսի՝ ինքղինքը ար^ դարացընելոլ Համար այս ժաււան գոլ^ թեան նկաամամը ւ Այս Նամակին % Գոը անշուշսւ Հիացմաէ/բ կարդացած պիաի րլ^ լայ ալրիաիոս՝ թէ որ առաքինութեան զգացւքունքը բոլորածին ւ1եռած չէ ր նէ սրաին մէֆ^ք պասւասխան չէր ս՛րուած * Հանդերձ այս ու ամեն այն իլ , յե՚ո ոլայ որ |յ՝ագգադինէ այսչսւփ պաաճառ ունէր մերձելու. զանիկայ իր սրաէն , յեա որոյ