Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/88

Այս էջը սրբագրված չէ


- 66 -

որ^աւրիտիոս այն չափ ր^ն Հքէր էր իրՀք՛ ճւ յեա որոյ որ այնչափ^ կը

Վր*պ * յք^գգպդինէ չէր

՚կիկայ Վւ իր սիրաը ոգորմելի վիճակին վրայ, է կըաեսնպյ ագսս/անգին Հի զէ*ւն մէք^ ճւ մարգրտքն ծնտ^Վֆ/ՀՀՀ֊ նոսի ան գուն գին մէ$\ք։ Ա«<"^ վխզ/ն կրնայ գիտցած Ր1ՐսԼ օրիորգին սրաին յուզմունքը * \քագգագինէ երկար ժամա^ նակ I)՛ա ւ.րի աի ո//ի վ("սյ լսուած չսւփէ գուրս անկարգութիւններուն չէր Հաւտա^ ցած * ե՜րկար ժամանակ սրսշտսրսներ Էր գանի կայ ամենուն խօսքին գէ է1 , ինչուան նաեւ անոր ներոգւսմիտ Հօրն Հւ աղուիլ է/ար^ գիզուՀւոյն ալ զէմ՚ւ ^Ր^Լ"Էս% երրոր ասսլետին կենաց կարճընալր ե, Հօրենսւ^ կան կալուածին Հրասլարակաւ աճուրդ ի Հանաիլր տեսնալէն ե ս\ըը Հար կ ա ւոր ո լեր Էր ճշմարտութիւնը ճանչԳ/ալա , նորէն աւրի տիոս կենգանի էր իր մտաց մէ^ « Ա՝ անաւանգ որ րնակած գզեկին մէ$ ամէ ն կոզչ/ անոր Հեսկդերը կը տեսնար . սեգա– Նա տան փայտաքանգակները րոլոր 11'աւ^ րիաիոս շինած էր . անոր բնակած սենեակդ ներուն մէ^ ամենեւին ւիոէիոիոութիւն մը եգչսծ չէր տ ե է)* ագգազինէ շատ ան գաւ/՝ անոնց մէ^ տխրութեան ժամեր 1լ ւսնցը^, Նէր ւ *Հ\ղեկին դաւթէն որ կ՚անցնէր , որ^ սի շուները կը վազէին ձեոքերը կը ըլէին . իեն գետին աւիանց վրայ Որ ժուո կու

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօջԽ