Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/90

Այս էջը սրբագրված չէ


~ ®8 —-

ան աաեն էր երրոր ծաս.$սյք\կ - վձ,կթպոռք*տ ծին^արգիկները ասոր, րիաասսփգասպեաին րոնքսծ քիՆ վթսցխօսիլ* այնպէսԺդ^^պքթտձր^ի կպթՀակի պէս ապէՀակներ վգջեցըՀՀի-տձ նոնց հրեսներոան «- ե ,■ աՀնաՀւկ^ծաՀգ ՚ Հեոքը , պ> ամէնթն Ա^ՀԸՎՀՈ^ՃՀՀ այս վաանգին մէԼ իյնար**. շաա կ՝սվսորմէը ք\րսոլայի

այս էր ագքըկան պնունը . \ակֆէ$\

որ գանիկպյ կանշել ջս^սի* պաաո%>Հֆս%ին մէԼ նաոաձ՝ ձեսքեքձին կար * Հր ^կակինք խէաիլեւ մխա խօասկցոէթեԽն &ա/րր րիաիոսի վրայ կր գաոնար\. ք)/*»*/՛* Հրի± աասարգին կենաց աո֊աՀին աա^րիները^^քը– սաորադրէր . րայց խօՀրը՝կամ՝պց կասՀպք անգգաքի կերսրքվներկԽյինտվքաաքկս^գԽթա Ո/՚ձռՀ* >՝ ե. մձդՀ;

գարԷ<*էՀսը *ր Հփչ ս*աենԷՆ ^քիաֆ Փպ^յ

նպք դԽց * ի^ \ք^գ*ղինէ գշուխըՀկչ<>

Գհարէի ագարակը չէր Հաթխոլ*հ4* Հփբավ* ըսել էրտթէ Հքահարիասխա Հրս*4ձշսփ վֆրճ ջին Ո&Անը չէր <ոա*աե այն կոգմեքկոՀ «* -Վիքքին յՀր՚ն ալ ւթնհեաոաց^ս ՚՝ քիչ աաենէն շռեցին որ այն ագԽրակք ձախսւելսւ վանուեր էր * ե. ինչպէս ասոխլ, րապաար թշուաոյաւթինք թշսւաաութՏոտնց եսաԼէն կը քալեն , նոյն օրը ան կար գիչի դիպուած մը հանգիպեցա*. , Որ մեր կաւաթխ գաղթականները խաս վեց Ո*.

0ւցւէւ26ճ ԵV