Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/91

Այս էջը սրբագրված չէ


- 69 -

ս ար ս ա էի եց ուց ։ \)րկնսգկա *1ր եկաւ իմ՚այ

\\՝ագգէ>պիՆկի թկ %րէզնը աիկնոք եղբօրորդին , որ շաա ս այրին երկ ՝ի վեր ւ/եէւաձ կր կարծուէր , ելեր եկեր Էր իր Հայրենիքը ♦ ե իր Հօրաքեո. կաակին վրայ գաւոասաան բանալ կ՝ուղէր , որով այս րէն ՝ի վեր թշնամութիւնները պիաի սկը^ սկին իրարու. մէք »

՝$/՚չ մը ժամանակ անցնելէն վերքր , Ս՝ագգազինէ իրիկուն մը պարաիղին ծա^ սաղարդ ճամբաներուն մէքմինակուկ կը պաըաէր . ծանր էին իրվ*այլերր , իսկ ինքը ախ ուր ու մաաձութ եանց մէք ընկղմած ւ |ձ՚էպէսւ անկարելի էր գուշակել թէ այո դաաասաանին ծայրը ուր պիաի երթար , թէպէա չէր ախորժէր ի^Հբը այս աեսակ գործոց պաաճաուած Հողերն ՈԼ նեէլու^ թիւնները , սակայն իր սաացուածոցը վը^. րայ չէր իր մսէւ/աուրն ու այլւսյլութիւնր » Ս կղբան մաածեր Էր որ շիաակ դղեակր ձգէ երթայ . բայց վեշվր իր բարերարաց յխ շչսսւակն անմոււաց պաՀելու ե. իրենց կամ^ քը կաաարած րլյարու դիամամբ յանձն ա֊ ոաւ. իր իրաւունքը պաշապանելու ։ 1Լ,/"–. պէս իր պար աքն ՛ի դործ դնելէն եւորր

՚/՚ոյթէ՚ չէր /՚^ճ"ր աւ րւէձսր * &ոէւ որ Կը

մաածէր թէ թնչ բանի կու գար իրեն այս աունը եր բոր ալ ^աւրիաիոս ամենեւին Հոն գալու մի աք չունէր » որովՀեաե միշչո իր ազգականին սաացուածքը կը սեպէր \^ագգաղինէ այս կալուածը . գրեթէ իբեք

0ւցւէւ26ճ ԵV