Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/94

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 72 -

գրուածքները թղթաաեց , ւ»է առանց բաԽ

հասկընալոլ ըսաւ թէ բակ» րի մէլէր , ե, թէ յպրանապէս դ……^

րաւունրր յքագգագինէի կող&էբ*

- ւ Ա յս գաաո՚ոսքձնր քեղի կր վեբա* բերի, մաէ իմ սսլգականս է ըպաւ սրիսրգՀ ծիծագերավ* ^

- Հնծի*

- կես գիաեր որ ՀօըգմւսՀարնէնՀեր, քր այս կալուածքն քոէրր <իոիէթ*ած չէ ա

-• յձյիսքձս որ պ/ս րրած վեՀ^սնձն ապւաա^ աաձեոնութիւնգ փուճ. ւոեղն ՚ է>* ըսաւ ^ալրիաիո» անաարրերձերպսվմը « Հարկ է իմ՝ացընեմ՝քեղի որ եթէ գսթգշիպք ԲՊԸԳ* դղեակներն ալ իմս ըքլսցին՝ ոչ եբբէք ա. նոաէ երքանիկ կ՝ր#այի ես *

- ՀՀւրեմե թշուաո. ես Գ \քաւրիախԽ գ Հարցուց սրիորղն անանկ անոյշ^ու աքոսւր ձայնով^մը որ կրնար քարէ սիրա մըն ալ կակըգցընելւ

-թշուաո. . ամենէն երֆանիկ մարգն

եմ՝ ես » «

կրկրորգ օրր \Հագգաղինէ իմ՝ացաւ որ ՕԸալրիաիոս գացեր էր աունէն սուանց խ րեն բարե. մը աոալու * կբբոր ք1արիգ Հա^ սաւ ալրիաիոս « այսպիսի անրադչպրա^ փոր կերպով բաժնուելուն վրայ նամակովդ մը ներումն խնգրեց |քագգագինէէն * կու ամիս վեբքր ք նորէն մէյ մ ՝ ալ գրեց • կ՚ըսէր թէ Հարկաւոր պաարասաութիւն^ ները աեսեր էր | ես թէ սաասնըՀինգ +րէն

□ւցւէւշտճ ԵV