Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/661

Այս էջը սրբագրված չէ

նիստական կազմակերպությունների չոր– րորդ համագումարը։ դեկտեմբերի 18 Մոսկվայում բացվեց ՀամԿ(բ)Կ տասնչորսե– րորդ համագումարը։ 1926 մայիսի 16 Երեանի առաջին հիդրոէլեկտրակայանի գործարկումը։ օգոստոսի 26 Բացվեց «Արզնի* առողջարանը։ 1927 մարտի 20 Երեանում բացվեց ՀՍՍՀ սովետների հինգե– րորդ համագումարը։ հուլիսի 24 Զորագէսի հանդիսավոր հիմնադրումը։ նոյեմբերի 13 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ հինգերորդ համագումարը։ նոյեմբերի 21 Թիֆլիսում բացվեց Անդրկովկասի կոմու– նիստական կազմակերպությունների հին– գերորդ համագումարը։ դեկտեմբերի 2 Մոսկվայում բացվեց ՀամԿ(բ)Կ տասն– հինգերորդ համագումարը։ 1928 նոյեմբերի 1 Լենինականում բացվեց Հայաստանի պե– տական երկրորդ դրամատիկ թատրոնը։ նոյեմբերի 17 Երեանում բացվեց Հայաստանի կոլտնտե– սությունների առաջին համագումարը։ նոյեմբերի 29 Տեղի ունեցավ Լենինականի Մայիսյան ապստամբության անվան տեքստիլ գործա– րանի և հիդրոէլեկտրակայանի գործար– կումը։ 1929 հունվարի 20 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ վեցերորդ համագումարը։ ապրիլի 7 Բացվեց ՀՍՍՀ սովետների վեցերորդ հա– մագումարը, որտեղ հաստատվեց ՀՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության զարգացման առաջին հնգամյա պլանը։ նոյեմբերի 29 Բացվեց Երեանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը։ նոյեմբերի 29 Տեղի ունեցավ Լենին ակ ան–Արթիկ եր– կաթգծի հանդիսավոր բացումը։ 1930 մարտի 1 Սկսեց աշխատել Սարդարապատի մեքենա– տրակտորային կայանը՝ առաջինը Սովե– տական Հայաստանում։ մայիսի 24 Երեանում բացվեց ՀԿ(բ)Կ յոթերորդ համա– գումարը։ հունիսի 5 Թիֆլիսում բացվեց Անդրկովկասի կոմու– նիստական կազմակերպությունների վեցե– րորդ համագումարը։ հունիսի 26 Բացվեց ՀամԿ(բ)Կ տասնվեցերորդ համա– գումարը։ հուլիսի 25 ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմը որոշում ընդունեց ընդհանուր պարտադիր տարրական ուսու– ցում մտցնելու մասին։ օգոստոսի 5 ՀՍՍՀ Կենտգործկոմը և ժողկոմխորհը որո– շում ընդունեցին ՀՍՍՀ գավառները վերաց– նելու մասին։ Հանրապետությունը բաժան– վեց 25 շրջանի։ նոյեմբերի 1 ՀՍՍՀ ժողկոմխորհը որոշում ընդունեց ՀՍՍՀ գիտության և արվեստի ինստիտու– տը վերակառուցելու և այն գիտությունների ինստիտուտ վերանվանելու մասին։ նոյեմբերի 29 Բացվեց Փոքր Սարդարապատի ջրանցքը։ 1931 Փետրվարի 14 Երեանում բացվեց ՀՍՍՀ սովետների յոթե– րորդ համագումարը։ 1932 հունվարի 3 Երեանում տեղի ունեցավ մարքսիզմ–լե– նինիզմի ինստիտուտի հանդիսավոր բա– ցումը։ հունվարի 17 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ ութերորդ համագումարը։ փետրվարի 23 Երեանում լույս տեսավ Հայաստանի սովետական գրողների ֆեդերացիայի օր– գան «Գրական թերթի» առաջին համարը։ ապրիլի 9 Կազմակերպվեցին Հայաստանի սովե– տական գրողների միությունը, Սովետական Հայաստանի երաժիշտների միությունը, սո– վետական նկարիչների ու կերպարվեստի աշխատողների միությունը և սովետական ճարտարապետների միությունը։ նոյեմբերի 5 Տեղի ունեցավ Երեանի երկրորդ հիդրոկա– յանի գործարկումը։ նոյեմբերի 7 Բացվեց Մինջեան–ՂաՓան երկաթուղին։ նոյեմբերի 15 Տեղի՜ ունեցավ Զորագէսի հանդիսավոր գործարկումը։ 1933 հունվարի 12 Գործարկվեց Երեանի տրամվայը։ հունվարի 20 Տեղի ունեցավ ՀՄՍՀ պետական օպերայի հանդիսավոր բացումը։ նոյեմբերի 29 Գործարկվեցին Կիրովականի քիմիական կոմբինատը և Դավալուի (Արարատ) ցե– մենտի գործարանը։ 1934 հունվարի 10 Երեանում բացվեց ՀԿ(բ)Կ իններորդ համա– գումարը։ հունվարի 15 Թիֆլիսում բացվեց Անդրկովկասի կոմու– նիստական կազմակերպությունների յոթե– րորդ համագումարը։ հունվարի 27 Բացվեց ՀամԿ(բ)Կ տասնյոթերորդ համա– գումարը։ հոււիսի 12 Լույս տեսավ ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի, Երքաղ– կոմի և ՀՍՍՀ Կենտգործկոմի օրգան «Կո– մունիստ» թերթի առաջին համարը։ օգոստոսի 1 Բացվեց Հայաստանի սովետական գրողնե– րի առաջին համագումարը։ սեպտեմբերի 6 Տեղի ունեցավ Ղափանի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի հանդիսավոր բացումը։ նոյեմբերի 5 Բացվեց Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտը։ նոյեմբերի 29 Գործարկվեց Երետն–Քանաքեռ երկաթ– գիծը։ 1935 հունվարի 10 Երեանում բացվեց ՀՍՍՀ սովետների ութե՝ րորդ համագումարը։ մայիս էկրան բարձրացավ «Պեպո» առաջին հայ– կական հնչուն կինոնկարը։ հունիսի 19 Երեանում բացվեց ՀՍՍՀ պետական պատ– մական թանգարանը։ հուլիսի 14 Տեղի ունեցավ ՍՍՀՄ գիտությունների ակա– դեմիայի հայկական մասնաճյուղի (Արմ– ֆանի) հանդիսավոր հիմնադրումը։ 1936 նոյեմբերի 19 Բացվեց ՀՍՍՀ սովետների իններորդ ար– տակարգ համագումարը։ դեկտեմբերի 5 ՍՍՀՄ սովետնե՜րի ութերորդ արտակարգ համագումարը հաստատեց ՍՍՀՄ նոր սահ– մանադրությունը։ դեկտեմբերի 5 Շարք մտավ Քանաքեռհէկը։ 1937 մարտի 23 ՀՍՍՀ սովետների իններորդ համագումարը հաստատեց Հայկական ՍՍՀ նոր սահմա– նադրությունը։ մայիսի 26 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ տասներորդ համագումա– նոյեմբերի 15 րը․ Տեղի ունեցավ Ստանիսլավսկու անվան ռու– սական պետական դրամատիկական թատ– րոնի հանդիսավոր բացումը Երեանում։ դեկտեմբերի 17 Տեղի ունեցան ՍՍՀՄ առաջին գումարմաե Գերագույն սովետի ընտրությունները։ 1938 հունիսի 2 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ տասնմեկերորդ համագու– մարը։ հունիսի 12 Տեղի ունեցան Հայկական ՍՍՀ առաջին գումարման Գերագույն սովետի ընտրու– թյունները։ հուլիսի 12 Բացվեց ՀՍՍՀ աոաջին գումարման Գերա– գույն սովետի առաջին նստաշրջանը։ 1939 փետրվարի 26 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ տասներկուերորդ համա– գումարը։ մարտի 10 Բացվեց ՀամԿ(բ)Կ տասնութերորդ համա– գումարը։ սեպտեմբերի 15 Սկսվեց «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000- ամյակի տոնակատարությունը։ հոկտեմբերի 20 Մոսկվայում բացվեց հայկական արվեստի տասնօրյակը։ 1940 մարտի 11 Բացվեց ՀԿ(բ)Կ տասներեքերորդ համա– գումարը։ մարտ Շահագործման հանձնվեց Երեանի Ս․ Մ․ Կիրովի անվան սինթետիկ կաուչուկի գոր– ծարանը։ նոյեմբերի 24 Տեղի ունեցավ Վ․ Ի․ Լենինի հուշարձանի հանդիսավոր բացումը Երեանի Լենինի հրապարակում։