Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/682

Այս էջը սրբագրված չէ

տորի, Բաբայան Լյուսյա Ավետի– քի՝ քրոնոլոգիակաե հետազոտության մեթոդների մշակման, դրանք բժշկագի– տության մեջ ներդնելու համար։ 1981 Միլիաոնյան էդվարդ Գևորգի՝ «Լուսինեն հայելու մեջ» և «Ամպե որ– սորդը» մանկական բանաստեղծություն– ների ժողովածուների համար․ Գասպարյան Գավիթ Վազգենի՝ «Սովետահայ պոեզիայի տաղաչափու– թյունը» մենագրության և «Բանաստեղ– ծության ոգին» հոդվածների ժողովա– ծուի համար․ Առաքելյան Ֆերդինանդ Եգորի՝ «26 կոմիսարների գնդակահարությունը» հարթաքանդակի (Ստ․ Շահումյանի հոլ– շահամաէիրը Ստեփանավանում) համար․ Արամյան Վաղարշակ Գարեգինի՝ «Մեծ կյանքի խրոնիկա» կտավի համար․ Սաթյան Արամ Արամի 1977–80-ին ստեղծած երգաշարքի համար․ Ալավերդյան Ռուզան Ռազմիկի, Ղ ա լ ու մ յ ա ն Լևոն Մամիկոնի՝ Խնկո– Ապոր անվ․ հանրապետական մանկա– կան գրադարանի շենքի նախագծի հա– մար․ Թալինի շրջանի «Աշնակ» ազգագրական պարի ինք– նագործ անսամբլ՝ 1978–81-ի համերգային ծրագրերի համար․ Երևանի № 17 մանկական ձայնի պահպանման հատ ու կ երաժշտական մեծ և ր գ չ ա– խ ու մ բ՝ 1978–81-ի համերգային ծրագրերի համար․ Երևանի կամերային նվա– գ ա խ ու մ բ՝ 1979–81-ի համերգային ծրագրերի համար․ Աբրահամյան Հենրիկ Հայրիկի՝ «ժամանակի երկու դեմքը» պաամա– հրապարակախոսական գրքի համար․ Հակոբյան Գայանե Գառնիկի, Զաքարյան Աշոտ Հրաչի, Մ ը– կ ը ր տ չ յ ա ն Սամվել Լեռնիկի, Ի» ա– չ ա տ ր յ ա ն Գեղամ Իշխանի՝ 11-ՐԴ հնգամյակի աոաջին տարվա առաջադ– րանքները և ՀԼԿԵՄ 60-ամյակի առթիվ ստանձնած սոցիալիստ, պարտավորու– թյունները ժամկետից շուտ կատարելու, աշխատանքի բարձր արդյունավետու– թյան U որակի» հասարակական ակտիվ գործունեության համար․ Երևանի «Երազ» արտադրա– կան միավորման կոմերի– տ ա կ ա ն–երիտասարդական ԲՐիԳադ՝ սոցիալիստ, պարտավորու– թյունները ժամկետից շուտ կատարելու, աշխատանքի բարձր արդյունավետության և հասարակական ակտիվ գործունեու– թյան համար։ 1982 Կարապետյան Համբարձում Նի– կոլայի՝ Հայաստանի կոմերիտմիության պատմությանը նվիրված աշխատանքնե– րի համար․ Բարսեղյան Գրիգոր Արտաշեսի՝ «Մերոմորֆ ֆունկցիաների երկրաչա– փական տեսության հետազոտություն– ներ» աշխատանքի համար․ Դարբինյան Օնիկ Վանիկի, Կ ա– Ր ա յ ա ն Հակոբ Սարգսի՝ «Հեղուկ բյուրեղների կողմնորոշային օպտիկա– կան ոչ գծայնությունը» աշխատանքի հա– մար․ Ման ա սարյան Գրիգոր Հենրիկի՝ «Պտղատու այգիներում խոր հարկային և աստիճանական պարարտացման տեխնո– լոգիական պրոցեսների հետազոտությու– նը և համապատասխան հարմարանքնե– րի պարամետրերի հիմնավորումը» աշ– խատանքի համար․ Բաղդասարյան Ստեփան Իշխա– նի, Մ ա դ ո յ ա ն Սերգեյ Հայրապետի, Կարա պետ յան Կարեն Սուրենի, Զագորոդնի Սերգեյ Վիկտորովիչ, ԿաւԻնչիկ Վասիլի Պրոկոֆևիչ՝ միկ– րոէլեկտրոնային հաշվողական մեքենա– ների բազայի վրա արդ․ ձեռնարկություն– ների էներգիայի սպառման, հաշվառ– ման, վերահսկման, կանխատեսման և կառավարման ինֆորմացիոն տրամաբա– նական 32-ալիքային ավտոմատացված համակարգերի ստեղծման համար։ 1983 և ր կ ա ն յ ա ն Երվանդ Վահանի՝ «Ձոն Հայաստանին» ստեղծագործության և «Հաղթանակ» սիմֆոնիկ պոեմի համար․ Մ կ ր տ չյ ա ն Կարո Սուրենի՝ «Երա– ժիշտներ» և «Դիմանկարներ» գեղանը– կարչական ստեղծագործությունների հա– մար․ Պողոսյան Սերվետ Ստեփանի «Ստ․ Շահումյանի հուշահամալիրը Ստեփա– նավանում» կառույցի համար․ Երևանի պատանի հանդիսա– տեսի թատրոն՝ «Ես մարդ եմ» ներկայացման համար (դերակատարներ՝ Աբրահամյան Զավեն Դավթի, Մ կ ր տ չյ ա ն Գայանե Նշանի, Տ և ր– Կարապետ յան Հասմիկ Զարեհի, Խաչիկյան Պետրոս Խաչիկի)․ Ռադիոյի և հեռուստատե– ս ու թյան պետ․ կոմիտեի սո– վետահայ երգի երգչա– խումբ՝ 1981–82-ի համերգային ծրա– գրերի և ֆոնդային ձայնագրություն– ների համար․ Լ․ Լիսինյանի անվ․ տեքս– տ ի լ–գ ալանտերեայի ֆաբրի– կայի «Բերդ» ժողովրդական անսամբլ՝ 1981–82-ի համերգային ծրագրերի համար․ Առաքելյան Ազատ Ավետիքի, Կիրակոսյան Հեղինե Վոլոդյայի, Հակոբյան Հայկ Սուրիկի, Խաչա– տրյան էվելինա Խաչիկի, Մ ա մ յ ա ն Նարինե Ռաֆիկի՝ սոցիալիստ, մրցու– թյունում ձեռք բերած հաջողությունների, գյուղատնտ․ բույսերի կայուն բարձր բերք ստանալու և հասարակական ակ– տիվ գործունեության համար․ Ես ա յան Հենրի Լենիկի, Թ և ր զ– J ա ն Ջիվան Անդրանիկի, Հովհան– նիսյան Սամվել Վիդոգի, Մ ա ր– ա Ի Ր ո ս յ ա և Սամվել Արայուշի, Ս ը մ– բ ա տ յ ա ն Սմբատ Կարապետի՝ սո– ցիալիստ․ մրցությունում ձեռք բերած լավագույն ցուցանիշների հասնելու, աշ– խատանքի բարձր տեմպեր ապահովե– լու, հասարակական ակտիվ գործունեու– թյան համար․ Բ և ժ ա ն յ ա ն Համլետ Գառնիկի, և ղ ի կ յ ա ն Թամարա ժորայի, Կ ա– Րապետյան Հռիփսիմե Արմենակի, Հովակիմյան Սարգիս Երջանի– կի, Ռ և ա զ J ա ճ Ռուբիկ Ռաֆիկի՝ սո– ցիալիստ․ մրցության մեջ ձեռք բերած մեծ հաջողությունների, արտադր․ լա– վագույն ցուցանիշների և հասարակա– կան ակտիվ գործունեության համար։ 1984 Ահարոնյան Ֆելիքս Ալբերտի, Համ բարձումյան Արմեն Սերգե– յի, Ա թ ո J ա ն Արմեն Մանուկի՝ «Տիե– զերական, ռենտգենյան և գամմա ճա– ռագայթների գեներացիայի մեխանիզմի ուսումնասիրությունը» աշխատանքի հա– մար․ Առաքելյան Իգոր Արամի, Բա– բայան Կարեն Սուրենի, Մ և ց ո– J ա ն Գենադի Ռուբիկի, Ս ու ս ա ն– յ ա ն Արամայիս Վռամի, Մկրտչյան Զարուհի Գրիգորի՝ «Հաստոցների և մե– քենաների վիբրադիագնոստիկայի մե– թոդների ու միջոցների մշակումն ու ներդրումը» աշխատանքի համար․ Սարգսյան Թամարա Ֆադեյի, Զ ա լի ն յա ն Գայանե Գևորգի՝ «Մար– դու քրոմոսոմների վրա որոշ հակաու– ռուցքային պրեպարատների ազդեցության մոդիֆիկացիան» աշխատանքի համար․ Ազիզբեկյան Ռուբեն ԼենդրուշԻ՝ «Սովետական Հայաստանի բանվոր դա– սակարգի կուլտուր–տեխ․ մակարդակի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաննե– րում» մենագրության համար․ Ա լ Ի և Խասադ Մագոմեդի (խմբի ղե– կավար), Իսրայելյան Արտաշես Աշոտի, Շահխաթունի Անաիդա Վարդանի, Տերյան Արմեն Աերգեյի՝ «Արտադրության համակարգում արդ․ պսիխոֆիզիոլոգիայի մեթոդները մարդ– օպերատոր ֆունկցիոնաւ վիճակի օպ– տիմալացման և աշխատունակության բարձրացման համար» աշխատանքի հա– մար։ 1985 Գրիգորյան Վարդան Վահանի՝ «Դար կորստյան» (1985) պատմավեպի համար․ Համբարձումյան Սամվել Համ– բարձումի՝ «Հուշարձանների բացումը» և «Խաղ» գրաֆիկական աշխատանքնե– րի համար․ Պետրոս յան Սամվել Գարեգինի՝ Քանդակագործական կոմպոզիցիաների և ժամանակակից երիտասարդների դի– մաքանդակների շարքի համար․ Խաչատրյան Համլետ Արմենակի՝ Գլաձորի ճարտարապետական համալի– րի բարեկարգման, համալսարանի պատ– մության թանգարանի ինտերիերի նա– խագծերի համար․ Մկրտչյան Աշոտ Ավետիքի՝ Աբով– յան քաղաքի ավտոկայանի նախագծի համար․ Դարբինյան էդվարդ Մելիքի՝ 1984–85-ի երգացանկի բարձրարվեստ կատարման համար․ Երևանի երկաթ ու ղայիննե– ր ի մշակույթի պալատի ժո– ղովրդական «Հայաստան» պարի անսամբլ՝ բազմամյա ստեղծագործական ակտիվ գործունեու– թյան համար․ Ներսիսյան Անահիտ Սերգեյի՝ 1984 – 85-ի համերգային (դաշնամուր) ծրագրի համար․ Պրոֆտեխ․ կրթության հա– մակարգի մշակ ույթի տան Ե․ Ս ա հ ա ռ ու ն ու անվ․ և ր գ ի– պ ա ր ի անսամբլ՝ մատաղ սերնդի կոմունիստական դաստիարակության գործում բազմամյա և բեղմնավոր աշ– խատանքի համար․ «Հաղթանակ» հեռուստատե– սային հաղորդաշարի ս jn և ղ– ծագործական կազմին (Մար– տիրոսյան Ռաֆայել Երվանդի, Բաղդասարյան Մուշեղ Վահանի, Մայիլյան Մելիք Սոսի, Մինաս– յան Արեգ Հայկի, Ավետիսյան Արշակ Ասատուրի)՝ Հայրենական մեծ պատերազմին նվիրված ռազմահայրե– նասիրական հաղորդաշարի համար։ 1986 Գ ա բ ա յ ա ն Գրիգոր Սարգսի, Թ ո ք– մ ա ջ յ ա ն Հովհաննես Վահեի, Մ ա ր– Կ ո ս յ ա ն Մհեր Վարդգեսի, Համ– բարձում յան Պետրոս Վարդգեսի, Փիլիպոսյան Ռուբեն Բորիսի՝ «Հայկական ՍՍՀ ջրամբարների օգտա– գործման արդյունավետության բարձ– րացման հիմնական ուղղությունները» աշխատանքների շարքի համար․ Մ ա դ ո յ ա ն Ռաֆայել Սուրենի, Կ ա– րապետ յան Հարություն Արշալույ– սի, Ավագյան Արմեն Բորիսի՝ «Սեգնետաէլեկտրիկների բարակ ժապա– վենավոր կառուցվածքները», «5-ֆտորու–