Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/688

Այս էջը սրբագրված է

ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՑՈԻՑԱԿ

  • Հայկական ՍՍՀ, ֆիզիկական քարտեզ (24), Հայկական ՍՍՀ, բնության պահպանություն (25, Նազարյան Խ․ Ե․, Պողոսյան Վ․ Խ․), Հայկական լեռնաշխարհ և հարակից շրջաններ, ֆիզիկական քարտեզ (32), Մեծ Հայքը ըստ «Աշխարհացույցի» (33, Երեմյան Ս․ Տ․), Տեկտոնական զոնայականության սխեմա (34), Սեյսմատեկտոնական քարտեզ (42), Օգտակար հանածոներ (47), Հայկական ՍՍՀ, երկրաբանություն (48, Աալանյան Ա․ Տ․, Վեհունի Ա․ Թ․), Հայկական ՍՍՀ, գեոմորֆոլոգիա (49, Բալյան Ս․ Պ․, Զոհրաբյան Լ․ Ն․, Նազարյան Խ․ Ե․), Արևափայլք (59), Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանները (60), Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը, հունվար (61), Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը, հուլիս (62, Բաղդասարյան Ա․ Բ․), Մթնոլորտային տեղումների տարեկան գումարը (63, Ալեքսանդրյան Գ․ Ա․), Գետերը և նրանց սնման ռեժիմը (64, Գաբրիելյան Հ․ Կ․), Հայկական ՍՍՀ, կլիմայի տիպերը (64, Բաղդասարյան Ա․ Բ․), Հայկական ՍՄՀ, բնական լանդշաֆտային գոտիներ և ֆիզիկաաշխարհագրական շրջաններ (65, Բաղդասարյան Ա․ Բ․), Գետերի միջին տարեկան հոսքը (65, Գաբրիելյան Հ․ Կ․), Հայկական ՍՍՀ, հողեր (80, Էդիլյան Ռ․ Ա․, Մելքումյան Կ․ Գ․, Փարսադանյան Ի․ Ռ․), Հայկական ՍՍՀ, բուսականություն (81, Բարսեղյան Ա․ Մ․), Սնանա լճի ավազան (84, Գաբրիելյան Հ․ Կ․), Ուրարտու (Արարատյան թագավորություն) (92, Կատվալյան Մ․ Ա․), Հայկական պետությունը Տիգրան II-ի օրոք (96), Հայաստանը IX- XI դդ․ (97), Հայաստանը և հարևան երկրները (1080–1236) (112, Երեմյան Ս․ Տ․), Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080–1375) (113, Հարությունյան Բ․ Հ․), Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին (128, Գրիգորյան Զ․ Տ․, Դիլոյան Վ․ Ա․,

Դուլյան Ս․ Մ․, Ղազարյան Հ․ Մ․, Պողոսյան Ա․ Մ․, Վալեսյան Լ․ Հ․), Հայկական ՍԱՀ, վարչաքաղաքական քարտեզ (129), Հայկական ՍՍՀ–ից ապրանքների արտահանումն արտասահմանյան երկրներ (1984–85) (196, Ավագյան Գ․ Ե․, Գրգեարյան Հ․ Ղ․, Ուլիխանյան Վ․ Ա․), Հայկական ԱՍՀ, արդյունաբերություն (256, Ավագյան Գ․ Ե․, Գրգեարյան Հ․ Ղ․, Մարգարյան Ռ․ Գ․), Հայկական ՍՍՀ, բնակչություն (257), Հայկական ՍՍՀ, գյուղատնտեսություն (257, Ավագյան Գ․ Ե․, Գրգեարյան Տ․ Ղ․), Հայկական ՍՍՀ, կուրորտներ։ Տուրիզմ (336, Ավագյան Գ․ Ե․, Միքայելյան Գ․ Ա․), Հայկական ՍՍՀ, նյութական մշակույթի հուշարձաններ (337, Թորոսյան Մ․ Մ․)։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – «СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ»․
(на армянском языке)

Գլխավոր խմբագիր Մակիչ Վահանի Արզումանյան

03(С43) 706Հ25

«Սովետական Հայաստան», 688 էջ պատկերազարդումներով, 56 ներդիր և 1 մեջդիր։ Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Ե․, 1987։ Խմբագրության հասցեն՝ 375001 Երևան–1, Թումանյան 17։

© 00101/Բաժան, հրտ․

Հատորում տեղադրված է․ խոր տպագրության 18 ներդիր (341 նկար, տպագրված են Մոսկվայի № 2 տպարանում), օֆսեթ տպագրության 4 ներդիր (64 նկար, տպագրված են Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատում), գունավոր քարտեզների 10 ներդիր (21 քարտեզ, տպագրված են ԳՔԳՎ ֆաբրիկայում), բարձր տպագրության գունավոր 24 ներդիր (125 նկար, տպագրված են Մոսկվայի № 2 տպարանում)։ Տեքստում կա 626 պատկեր և 50 քարտեզ ու սխեմա։ Թուղթը պատրաստված է Յու․ Յանոնիսի անվ․ֆաբրիկայում։

Հանձնված է արտադրության 27/VIII 1986 թ․։ Ստորագրված է տպագրության 24/XII 1987 թ․։ ՎՖ 06515։ Տպաքանակ 100 000 (I-ին թողարկում 1-10000)։ Թուղթ տպագրական № 1 հանրագիտական։ 84xl081/16։ Տպագր․ 43 մամուլ + 7.5 մամուլ ներդիր = 72.24 պայմ․ մամ․ տեքստ + 12.6 պայմ․ մամ․ ներդիր։ Ընդամենը 84.84 պայմ․ տպագր․ մամ․։ Հրատ․ 149.9 մամ․։ Պատվեր 2126։ Գինը 11 ռ․։

Հայկական ՍՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի պետական կոմիտեի Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատ Երևան–9, Տերյան 91։

Полиграфкомбинат им․ Акопа Мегапарта Государственного Комитета Арм․ ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ереван-9, Теряна 91․