Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 4.djvu/4

Այս էջը սրբագրված չէ

ՀԱՀ ԳԻՏԱ–ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ Ի> Ո Ր Հ Ո Ի Ր Դ Վ. Հ. ՀԱՄԲԱՐԶՈԻՄՅԱՆ (նախագահ), Ա. Պ. ՍԻՄՈՆ8ԱՆ (նախագահի աեղակալ), Տ. Տ. ԱԴՈՆՑ, Ռ. ս. ԱԹԱ8ՄՆ, Ռ. Ա.

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ, Ծ. Պ. ՍՂԱՑԱՆ, Ա. Ց. ԱՄԱՏՈԻՆԻ, Ա. Ա. ԱՌԱՔԵԼ6ԱՆ, P. Ն. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, ՜տ. Ա.

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ս. Ա. ԲԱԿՈԻՆՑ, Ա. P. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ս. Բ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, -s. K ԲՈԻՆԻԱԹՅԱՆ, է. Ս. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Գ. Ա. ԳԱԼՈՅԱՆ, Ա. Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Կ. Լ. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ, Գ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ա. Ա. ԵՍԱՅԱՆ, Ս. Տ. ԵՐԵՄՅԱՆ, Ռ. Վ. ԶԱՐ– ՅԱՆ, Ս. Ս. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, Ս. է. ԹՈՓՉՅԱՆ, Գ. Ս. իյԱՆՋՅԱՆ, S.՝s. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լ. Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Յա. Ի. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Յու. Ե. իյՈԶԱՄԻՐՅԱՆ, Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ջ. Ս. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Ս. Տ. ՀԱ1սՈԻՄՅԱՆ, Ժ. Ի. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Վ. Ե. ՀԱՄԱ–

ԶԱԱՊՅԱՆ, Ս. Ա. ՀԱՄԲԱՐԶՈԻՄՅԱՆ, Ա. Տ. ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ, Ա. Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Մ. Ս. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ, Վ. Հ. ՂԱ–

ԶԱՐՅԱՆ, Գ. Մ. ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Գ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, Լ. Պ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, Ի. Գ. ՄԱՂԱՔՅԱՆ, Բ. Ե. ՄԱՐԴԱՐՅԱՆ, Ա. Մ.

ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ, Ա. Ս. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Մ. Ն. ՄԵՐԳԵԼՅԱՆ, է. Հ. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ, է. Մ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Լ. Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ս.Հ.

ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ա. Գ. ՆԱԶԱՐՈՎ, Ա. Բ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, Վ. Ս. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, Մ. Գ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, | Ա. Լ. ՇԱՀԻՆՅՄն|, Ա. Ս–

ՈՍԿԱՆՅԱՆ, Վ. Բ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ, Ռ. Հ. ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ, Վ. Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Գ. Բ. ՋԱՀՈԻԿՅԱՆ, Մ. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆ, Գ. Ս. ՍԱ–

ՀԱԿՅԱՆ, Ա. Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Գ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Գ. Գ. ՍԵՎԱԿ, Վ. Ն. ՍԿՈԲՅՈԼԿԻՆ, Ռ. Ք. ՍՎԵՏԼՈՎԱ, Ս. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Գ. Ա. ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ, Ա. K ՔՅՈԻՐՔՉՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐ՚1ՐԱՖԻԶԻԿԱ8Ի խմբ. վարիչ Ղ. Տ. Մուրադյան (աշխ. գիւո. թեկնածու!.), ավագ գիա. խմբագիր է. է. Սարգսյան, գիա. խմբագիրներ ժ. Մ. Գևորգյան, Տ. Գ. Համբարձումյան, Ռ. Ա. Հարությունյան, Պ. Ե. Օհանյան:

ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ խմբ. վարիչ Վ. Ա. Հակոբշանյան, ավագ գիա. խմբագիրներ Պ. Կ. Տայթայան, Ա. Տ. Սաեփանյան, գիա. խմբագիրներ Ա. Պ. Մարաիրոս– յան, Վ. Գ. Մելքումյան, Ս. Ա. Սարուխանյան:

ԲԱՌԱՑԱՆԿԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉԻ Խմբ. վարիչ Ե. Ս. Մաշուրյան, ավագ գիտ. խմբագիրներ Ֆ. Ա. Ադվանյան, Ա. Մ. Արզումանյան, գիտ. խմբագիրներ Հ. Ա. Գրիգոր՝ յան, Ա. Տ. ժամկոչյան, Մ. Ա. Հարությունյան. Թ. Գ. Մակուչյան:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Խմբ. վարիչ Հ. Տ. Գ1ւորգյւսն, ավագ գիա. խմբագիր Լ. Ի. Կիրա– կոսյան, գիտ. խմբագիր Ֆ. Մ. Աղա մա լյան: ԳՒՏԱ–ԳՐԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉ Խմբ. վարիչ Ռ. Տ. Հովհաննիսյան, ավագ գիտ. խմբագիրներ Մ. Ի. Գրիգորյան, Զ. Ս. Դանիելյան, Ս. Տ. Համբարձումյան, Ս. Մ. Հով– հաննիսյան, Ս. Մ. Շարամբեյան, է. Լ. Սարգսյան, գիտ. խմբագիր– ներ Մ. Ա. Թելունց, Մ. Ա. Խաչատրյան, Լ. Ս. Խուդոյան, Ս– Ս. Հա– րությունյան, Կ. Կ. Ղաֆադարյան, մատենագետներ ավագ գիտ. խմբագիր Տ. Ս. Մանասերյան, գիտ. խմբագիր ժ. Վ. Սարգսյան:

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ խմբ. վարիչ Վ. Բ. Վարդանյան, ավագ գիտ. խմբագիր Խ. Հ. Կարադելյան, գիտ. խմբագիրներ Ս. Կ. Ասլամազյան, Տ. Մ. Գամա– դելյան, Ա, Պ. Չալգուշյան:

ԺՈՂԿՐԹՈԻԹ6ԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈԻԹՑԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ, ՄԱ–

ՄՈՒԼԻ, ՌԱԴԻՈՅԻ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Խմբ. վարիչ Դ. Ս. Քեշիշյան, ավագ գիտ. խմբագիր Շ. Ա. Խուր– շուդյան, գիա. խմբագիրներ Շ. Դ. Ադամյան, Տ. Մ. Վարդանյան: ՏԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՏՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒ– ԹՅԱՆ Խմբ. վարիչ Վ. Մ. Վարդանյան (պատմ. գիտ. թեկնածու), ավագ գիտ. խմբագիրներ Մ. Ղ. Դարբինյան, Մ. Ա. Կատվալյան, Զ. Ե. Հարությունյան, գիտ. խմբագիր Վ. Գ. Ալեքսանյան:

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ խմբ. վարիչ Ա. Ա. Աս լյան, ավագ գիտ. խմբագիրներ Ս. Ս. Արմա– ղանյան, Կ. Կ. Խաչատրյան, Ռ. Մ. Հովհաննիսյան, գիտ. խմբագիր– ԳԻՏԱ–Ճ.ՅՈԻՂԱ9ԻՆ Ի՚ՄԲԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ներ Մ. Պ. ԳԱորգյան, է. Վ. Իվանյան, Թ. Ս. Կաժոյան, Ե. Տ. Մելիք– յան: Լուսանկարիչներ Ա. Գ. Բարսեղյան, Ա. Վ. Վարդանյան, Մ. Մ. ՓեաԱոտյան: ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ խմբ. վարիչ Ջ. Լ. Թորոսյան, ավագ գիտ. խմբագիրներ Ի. Թ. Մանուկյան, Ա. U. Պետրոսյան, գիա. խմբագիր Ս. Մ. Կրկյաշարյան: ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՄԻ&ԱԶԳԱՅ ԻՆ ԿՈՄՈՒ–

ՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ խմբ. վարիչ Ա. Ա. Լյ ուլիկ յան, ավագ գիտ. խմբագիր ժ. Տ. Զիրո– յան, գիտ. խմբագիրներ Ա. Մ. Ղուբասարյան, Կ. Ա. Ղազարյան:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՑՈԻՂԱՏԸՆ–

ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆԿՐԵՏ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ. ՔԻՄԻԱՅԻ Խմբ. վարիչ Հ. Մ. Խաչատրյան, ավագ գիտ. խմբագիր Ս. Ա. Գալստյան, գիտ, խմբագիրներ Մ. Գ. Սարգսյան (քիմ. գիտ. թեկ– նածու), Լ. Հ. Փարսադանյան:

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ խմբ. վարիչ Վ. Վ. Պողոսյան (փիլ. գիտ. թեկնածու), ավագ գիտ, խմբագիր Ս. Ա. Սարգսյան, գիտ. խմբագիր Կ. Թ. Սաիլյան:

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏՒԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ Խմբ. վարիչ Գ. Ա. Եսայան, ավագ գիտ. խմբագիրներ Գ. Ն. Բար– սեդյան, Ա. Տ. Դարբինյան, գիտ. խմբագիրներ Ռ. Ա. Խաչատրյան, Վ. Տ. Հակոբյան. Ա. Ն. Հովհաննիսյան:

ԲԱԺԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Մ. Ա. Գանշալյան, ավագ տեխ. խմբագիր Ռ. Ն. Խա լաթ յան, օպերատոր–տպագրիչ Ռ. Մ. Խաչատրյան:

ՍՐԲԱԳՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Ն. Պ. Անանիկյան, ավագ սրբագրիչներ Ա. Գ. Բարսեղյան, Ռ. Մ. Խուրշուդյան, Թ, Վ. Հարությունյան, Ս. Ա. Հով– հաննիսյան, Ա. Ս. Պահուտյան, Լ. Վ. Սարգսյան, սրբագրիչներ Հ. Ա. Գասպարյան, 0. Դ. Միքայելյան, Հ. Գ. Մուրադյան:

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՄԱՆ Բաժնի վարիչ Լ. Ն. Գալոյան, ավագ խմբագիր Զ. Ս. Տակիլյան, խմբագիր է. Ք. Սուքիասյան: