Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 4.djvu/720

Այս էջը սրբագրված չէ

-suomumuI/ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՏԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ APMHHCKAH COBETCKAH 3HmHCJIOIIEZlH51 (Ha apMHHCKOM H3blKe) Գլխավոր խմբագիր Աբել Պողոսի Սիմոնյան "C. 4, է–Իաղխաղ, 720 էշ պատկերազարդումներով, 46 ներդիր և 1 մեջդիր 03(C43) ՝՝Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Ե., 1978: 706Տ25 Խմբագրության հասցեն՝ Երեան–375001, Թումանյան 17: 00101 Բաժան, հրտ. ՝՝Հատորում տեղադրված է. խոր տպագրության 18 ներդիր (344 նկար, տպագրված են Մոսկվայի JVC 2 տպարանում), օֆսեթ տպագրության 4 ներդիր (25 նկար, տպագրված են ՝՝տ. Մեղապարտի անվան պո– լիգրաֆկոմբինատում), գունավոր քարտեզների 16 ներդիր (45 քարտեզ, տպագրված են ԳՈԻԳԿ–ի ֆաբրիկայում), բարձր տպագրության գունավոր 9 ներդիր (29 նկար, տպագրված են Մոսկվայի JSP 2 ապարանում): Տեքստում կա 830 պատկեր և 49 քարտեց ու հատակագիծ: Թուղթը պատրաստված է Ցու. Օանոնիսի անվ. ֆաբրիկայում: հանձնված է արտադրության 31/VIII 1977 թ.: Ստորագրված է տպագրության 22/XI 1978 թ.: ՎՖ 01406: Տպաքանակ 100.000 (1–ին թողարկում 1 – 50.000): Թուղթ տպագրական JSP 1 հանրագիտական, 84 Xl081/i6: Տպագր. 45 մամուլ + 5,85 մամուլ ներդիր=73,8 պայմ. մամ. տեքստ+ 9,59 պայմ. մամ. ներդիր: Ընդամենը 83,39 պայմ. տպագր. մամ.: "<;րատ. 165,5 մամ.: Պատվեր 1782: Գինը 10 ռ. 40 կ,: հայկական ՍՍՏ Մինիստրների խորհրդի հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գոր– ծերի պետական կոմիտեի Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատ, Երեան–9, Տերյան 91: IIojmrpa4)KOM6HHaT hm. A. MeranapTa TocyflapcTBeHHoro KoMHTeTa CoBeTa Mhhhctpob ApM. CCP no AeJiaM H3flaTejibCTB, nojuirpacbim is. ichh2Kho£i ToproBjra, EpeBaH-9, Tepjma 91.