Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/28

Այս էջը սրբագրված է

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՅ ԲԵՐԻՈՅ ԹԵՄԻ

Պատուարժան Հ․Ե․Ընկերակցութեան Գործադիր Մարմին

Անտարակոյս. բնութեան կողմէ մարդուն շնորհուած անիմանալի եւ միաժամանակ գերագոյն պարգեւը կեանքն է Բայց. փոխադարձաբար մարդ ինքն է , որ միավանկ այս բառը դուրս կրնայ բերել ժամանակի սոսկական սահմանագծումներէն և. զայն լիագոյնս արժեւորել ու իմաստաւորել. ապրուած իրողական կեանքովը. վարքովն ու գործքովը։

Եւ ահա. հալէպահայ մայր գաղութի հարազատ զաւակ Թորոս Թորանեան. կեանքին 75 տարիներու ընթացքին արդարորեն և նախ սրտին տրոփը պահեց իր գաղութին. ազգին ու հայրենիքին կշռոյթին հետ. անդրա- գոյն նպատակ ընտրեց ըլլալու հայութեան անպաշտօն դեսպանը Հալէպէն Երեւան. Երևւանէն Փարիզ. Փարիզէն Թեհրան. Թեհրանէն Լոս Անձե լըս ևւ ուր որ գնաց. ուր որ եղաւ, խօսեցաւ. սլրպտեց. դիտեց. յայտնա- գործեց. qրի առաւ. գրեց.... եւ սիւբականացած սա աշխարհին մէջ․սին․ կեանքի արժէքներն ու արժեչափերը շրջուած են ՝չլսելու համր կոր- սրւած-, դարաձա Սահակ Մնսրոսլի խրկանկուններու փաղանգին այն սա- կաւ ընտրեալներէն մէկը. nր կեանքին 55 տարիները նուիրեց հայ գիրին ու դպրութեան. հայ մշակոյթին Ան անտեսելով եւ գիտական կոչումը. Եւ ճարտարագիտութեան մերօրեայ ժխտական երևույթները. անձանձրոյթ գիրք հրատարակեց. մանւանդ հայ գիրքը տարածեց. նոյնիսկ բաշխեց․ հայ մամուլը ճոխացաւ Անշուշտ ընկրկումի պահեր ունեցաւ. տագնապեցաւ, սակայն միշտ մնաց պինդ ու կորովի, միշտ մնաց լաւատես․ Ու այսօր, արժան է. որ 55 միանոյն տարիներու մտաորական պատկառելի վաստակ մը նշուի արժանավայել շուքով. 75 ամենայ դեռևս առոյգ ու կենսունակ մարդու-մտաորական Տոքթ Թորոս Թորանեանի հա¬ րուստ և բեղնաւոր կետերին շրջանագծէն ներս

Բերիոյ Թեմի Ազգ Վարչութեան Քաղաքական Ժողովը. առաջին հերթին կողջունէ Հ Ե Ը ի Գործադիր Մարմնի այս գեղեցիկ նախաձեռնու- թիւնր. ևւ ապտ ջերմասէս կը շնորհավորէ Յոբելեար Դոկտ.Թորոս Թո- րանեանը զոյգ յոբելեաններուն առիթով

Վարձքդ կատար. գրիչդ դաչար

Յարգանոր ԲԵՐԻՈՅ Թեմի ԱԶԳ.ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀաԼէպ, 10 ՓևտրՈՒար 2003.